Home

Studieforskriften

Forskrift om studier ved Norges teknisk

Studieforskriften gir ingen føringer for hvordan sluttkarakteren skal beregnes, men den vekting som er angitt på delvurderingene i emnebeskrivelsen legges til grunn ved beregningen. 23.1.4 Avsluttende vurdering i emner der vurderingen bygger på større arbeid som teller 50 Midlertidig forskrift 2020. Midlertidig forskrift, til forskrift om studier ved NMBU, gjeldende fra 13.03.20 oppdatert med nye endringer 07.05.20 (pdf); Midlertidig forskrift til forskrift om studier ved NMBU - link lovdata; Forskrifter ved NMBU. Forskrift om studier ved NMBU (pdf) - gjeldende fra 1.8.2018 (oppdatert 20.06.19); Forskrift om studier ved NMBU - link lovdat På grunn av koronasituasjonen og Covid-19-pandemien har Handelshøyskolen BI vedtatt en midlertidig forskrift i tillegg til studieforskriften. Den midlertidige forskriften varer til 30. april 2021. Fastsatt av styret ved Handelshøyskolen BI 23. mars 2020 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler § 3-9 Korttittel tilføyd ved lov 12 des 2008 nr. 105 (ikr. 1 jan 2009 iflg. res. 12 des 2008 nr. 1340).). - Jf. tidligere lover 28 juli 1824 indeholdende Fundsats for det Kongelige Norske Frederiks Universitet i Christitiania, 9 juli 1948 nr. 2 om Universitetet i Bergen (Universitas Bergensis), 9 des 1955 nr. 3 om Universitetet i Oslo ((Universitas Osloensis), 29 juni 1962 nr. 1 om Norges.

For deg som er student eller elev. Er du student, og har fått betalingsplan? No i november sender Lånekassen ut ein betalingsplan til cirka 70 000 kundar UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR FEMÅRIG LÆRERUTDANNING Fastsatt av Utdanningsutvalget 25.04.2007 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av 07.12.2005 § 45. § 1 Virkeområde og formål Reglement for studenter på femårig lærerutdanning Reglementet omfatter generelle regler for alle studenter på femårig lærerutdanning NOKUT-bloggen En mulighet til å heve kvaliteten i utenlandsstudiene Publisert 04. november 2020 av Kristin Vinje.. Endelig kom den varslede stortingsmeldingen En verden av muligheter - Internasjonal studentmobilitet i høyere utdanning

Norges Blindeforbundet skal bygge førerhundskole i Ås. Arbeidet begynner i disse dager og beregnes ferdig i løpet av senhøsten 2021 Postadresse: Postboks 578, 1327 Lysaker. Besøksadresse: Drammensveien 288. NB! Besøktid avdeling for utenlandsk utdanning er stengt inntil videre grunnet den usikre situasjonen i forbindelse med koronaviruset (Covid-19) Men det medfører ingen forskyvning av ansvar. Det har vært slik at styret har vært nærmere den operasjonelle driften, men nå ønsker å forholde seg mer overordna til arbeidet med studieforskriften. Og det er rektors administrasjon som får jobben, ikke rektor alene, understreker rektor Baardsen

Les om hva studieforskriften sier om fusk Ta demotest og installer SEB Demotest i Inspera og installering av SEB - Bokmål (710 kB) Fjern personinfo ved digital hjemmeeksamen Fjern personinfo ved digital hjemmeeksamen - Bokmål (669 kB) Personvern; Informasjonskapsler; Book opphold. LES OGSÅ: Samfundet-leder Øyvind Bentås overrasket over studieforskriften . Betydelige endringer. I endringene som er foreslått, står krav til studieprogresjon, permisjonsvilkår og antall ganger man kan ta eksamen i samme fag sentralt. I følge det nye forslaget vil du miste studieretten hvis du: Ligger mer enn ett år bak normal. Reglement og prosedyrer. Utdanningsfeltet er regulert av både nasjonale lover og forskrifter som bare gjelder for Universitetet i Bergen. Du finner en oversikt over både lokale og nasjonale reglement Samfundet med resolusjon mot ny studieforskrift Studentersamfundet vedtok lørdag kveld en resolusjon mot den foreslåtte studieforskriften. - Vi vil få Oslo-tilstander i frivilligheten med denne forskriften, sa Samfundet-lederen på talerstolen Permisjon fra studiet . Vilkår for å kunne søke om permisjon Du må ha vært registrert student på studieprogrammet i minimum ett semester før du kan søke om permisjon. OBS: Dersom du er ny student og ikke skal begynne på studiet i det semesteret du har fått opptak, må du søke om om å få reservert studieplass til året etter.Les mer om reservasjon av studieplass her

Midlertidig forskrift om tillegg til forskrift 16. februar 2012 nr. 872 om opptak, studier, vurdering og grader ved Universitetet i Bergen (grads- og studieforskriften Fastsatt av universitetsstyret 28.05.2020 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler § 3-9 (forlengelse og revisjon av tidligere forskrift fastsatt av rektor 11.03.2020) Lanekassen.no bruker informasjonskapsler (cookies) for å kunne gi deg en bedre brukeropplevelse. Les mer om vår bruk av informasjonskapsler. Du kan fortsette å bruke nettsiden som normalt dersom du godtar dette Saken om den nye studieforskriften gikk ikke fullt så dårlig som studentene fryktet. Saken om studieforskrift har vært en het potet i hele høst siden første utkast ble sluppet i sommermånedene. Som tillitsvalgte studenter har dette vært en tung sak for oss Ombudet skal hjelpe studentene med utfordringer i den praktiske studiehverdagen og bistå i juridiske i saker knyttet til lover og forskrifter, som for eksempel studieforskriften. - Viktig støtte for studentene i deres studiehverdag, forteller rekto

2020-02-20 - Høringssvar - Studentparlamentet UiB - Endringer i grads- og studieforskriften. februar 20, 2020 / 0 Kommentarer / av SPUIB Tags: Fag- og forskning, Grads- og studieforskriften, Høringssvar, Studentaktiv læring, Studieavdelingen, UiB, Undervisning, Undervisningsformer, Universitetet i Bergen, Vurdering, Vurderingsformer Endringer i grads- og studieforskriften som følge av lovendringer . Bakgrunn . Lovsaken var på høring i 2017/-18, og endringene ble vedtatt i Stortinget 31.05.18. De trådte i kraft 01.07.18. Kort gjennomgang av endringene - Sensorveiledning Sensorveiledning har tidligere ikke vært påbudt, og har vært brukt i varierende grad ved UiB S 31/20 Midlertidig forskrift om tillegg til grads- og studieforskriften - Tiltak knyttet til koronaviruset. S 32/20 Muntlig orientering om prosessen med utlysning av stilling som universitetsdirektør. korona direkte nyheter styremøte uib. Meld deg på Khronos nyhetsbrev Studieforskriften ved UiB, 7.3.1 Allment om sensor (2) Fakultet oppnevner sensorer. Virketid er normalt 2 år.). Dersom det er behov kan en benytte allerede oppnevnte sensorer i en overgangsperiode til nye er oppnevnt. Fakultetet vil anmode om at fagmiljøene foreslår et så bredt utvalg som mulig, slik at antal I denne omgang handler det om å fjerne detaljer for hvordan man skal forvalte lover og regler som gjelder for studier fra studieforskriften, og heller gi rektor mulighet til å utforme nye bestemmelser. «Dette vil gi NMBU en studieforskrift der styret regulerer overordnede føringer som det er viktig at styret tar stilling til

Veiledning til ny studieforskrift ved NTNU - Wiki

engelsk når oppgaven skrives på norsk, jf. § 8-7 (2) i Studieforskriften. Innholdsfortegnelse med kapittelinndeling og sidetallsangivelse Kildehenvisninger og litt eraturliste med referansestil som er avtalt med veilederen . Høgskulen på Vestlandet Telefon: 55 58 58 0 UNIVERSITET ET I BERGEN Side 1 av 4 . Endringer i universitetets grads- og studieforskrift - Høst 2020 . Henvisning til bakgrunnsdokumenter • Utrykte vedlegg: Høringsbrev og høringssva studieforskriften fattet deka nene også vedtak om studieplaner. Disse er gjen-gitt i kap.8.2 og gjelder for realfagstudiene ved NTNU. En innledning som bl.a. beskrev arbeidet som førte fram til de utfyllende reglene er ikke gjengit nedenfor. Under kap 8.2 gjengis også vedtak om studieplaner og studieadmin Studentorganisasjonene i Trondheim står samlet mot de foreslåtte endringene i studieforskriften. Endringene innebærer: - innføring av 3-gangersregelen på eksamen - innføring av strengere regler for tap av studierett - innføring av strengere regler for permisjoner. Vi ønsker et universitet som fortsetter å legge til rette for en levende studieby med studenter som engasjerer seg i.

Vedtas den nye studieforskriften må studenter som ønsker å forbedre eksamenskarakteren vente til neste ordinære eksamen. Det betyr ett års ventetid som kan ødelegge dine muligheter for utenlandsopphold, jobbtilbud, internship og praksis Vurdering/eksamen etter studieforskriften. Når emnet har vurdering etter studieforskriften (eksaminering med sensur), er det viktig at du registrerer en passende vurderingsordning og vurderingsform i vurderingskombinasjon samlebilde. Velg karakterregel 38 (bestått/ikke-bestått) eller 30 A-F karakterskala Dine rettigheter og plikter som student styres av Universitets- og høgskoleloven og Studieforskriften. Visste du at du bekrefter å ha lest studieforskriften når du godkjenner din utdanningsplan? Her godkjenner du også at du kjenner til reglene om plagiat ved NMBU. Som ny student, kan det være greit å kikke på denne listen! Greit å vite Forslag til nytt punkt i studieforskriften er: «Veileder kan ikke være sensor på master-/hovedoppgaven. Fakultetet kan bestemme at veileders særlige kunnskap skal overføres til sensorene.» Økt bruk av eksterne sensore

Ny liste over universiteter som gir rett til utvidet stipend i 2021-2022. Studenter som går på universiteter med høye skolepenger og som er på DIKUs liste over godkjente universiteter, kan få et utvidet stipend til skolepenger Avrundingsregler for emner med flere tellende vurderingsformer er gitt i Studieforskriften §7.8; En tommelfingerregel er at Delvurderinger bør telle mer enn 25%. Når tyngste del settes til karakter C, vil ingen vekting under 25% gi uttelling for den andre delen av vurderinge Saken om den nye studieforskriften gikk ikke fullt så dårlig som studentene fryktet, skriver leder og nestleder i Studenttinget ved NTNU Høringssvar 20.02.20 - Endringer i grads- og studieforskriften Høringssvar, Høringssvar 2019-2020. februar 20, 2020 / 0 Kommentarer / av SPUIB. Les mer Endringer i grads- og studieforskriften - Tilpasninger for KMD . Henvisning til bakgrunnsdokumenter • Utdanningsutvalgets sak 22/19 . Saken gjelder: I forbindelse med at Fakultet for kunst, musikk og design ble etablert ved UiB, ble det vedtatt en del forskriftsendringer som ble vurdert som nødvendige for at fakultetet kunne drive si

Ifølge studieforskriften til NTNU står det at terskelen for innvilge et fjerde forsøk er lav, men for å få et femte forsøk må man ha en tungtveiende grunn. Jeg kjenner dermed flere som har fått innvilget et fjerde forsøk automatisk ved søknad uten å begrunne det med noe spesielt Det var opprinnelig kommet inn en innstilling fra Benjamin Gjermstad i Studenttinget hvor han ønsket at Studenttinget skulle være klar på at de ønsket at NTNU skal endre studieforskriften. Leder Marte Øien tok dissens, og foreslo i stedet resolusjonen som ble vedtatt. - Studenttingets politikk ville blitt

Forskrift om studier ved Høyskolen Barratt Du

Det utstedes ikke nytt vitnemål ved forbedring av karakter iht studieforskriften § 9-1 (5): Det utstedes kun ett vitnemål til en student for hvert studieprogram som gir grunnlag for vitnemål. Dersom en student etter fullført studieprogram avlegger ny eksamen i et emne som kan påvirke karakteren på det opprinnelige vitnemålet, dokumenteres dette med karakterutskrift Man mente den første studieforskriften ville ramme de svakeste og de med verv. Det kunne, potensielt, ødelegge Trondheims gode rykte som frivillighetsby og dets mål om å bli Nordens Beste Studieby. 8. desember 2015 vedtok, til slutt NTNU-styret en ny studieforskrift. To av studentrepresentantene stemte mot, mens den siste stemte for helheten

Studieforskriften §3-6.3): Fullføringsfristen er to år utover normert studietid slik denne er angitt i kontrakten. For deltakere på enkeltkurs er fullføringsfristen ett år utover normert studietid. Etter dette må kandidater som ønsker å fullføre studiet, søke om nytt opptak ved nødvendige enkeltkurs eller hele studiet Gå til studieforskriften for nærmere informasjon, og søk på denne siden (trykk Ctrl + F) og skriv inn fjerde forsøk. Du har ett (1) forbedringsforsøk. Så lenge du har studierett og har flere eksamensforsøk igjen, har du lov til å forbedre eksamenskarakter en (1) gang i samme emne Studieforskriften ved UiO, om satser for privatistgebyret. Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 4. okt. 2016 14:50. Del på e-post. Del på Facebook; Del på Twitter; Lurer du på noe? Kontakt Infosenteret. UiO > Universitetet i Oslo > Studier > Kontakt oss. Kontaktpunkter UiO. Adresse

Flertall for ny studieforskrift - Under Duske

 1. Midlertidig forskrift om tillegg til studieforskriften, tilgjengelig i UiBs regelsamling, og i Lovdata . Før eksamen. Endring av vurderingsform på eksamen; Endring av karakterskala fra A-F til Bestått / Ikke bestått; Tilrettelegging ved eksamen i en tid med Korona; Prøve for muntlig eksamen i Inspera - for sensurregistrering.
 2. Eksamen reguleres av studieforskriften. Programevaluering. Studiet evalueres i tråd med retningslinjer. Aktuelle forskrifter og sentrale bestemmelser. FORSKRIFT OM.
 3. Barn og unge med særskilte behov møter vi daglig i barnehage og skole. Ønsker du å perfeksjonere deg for å arbeide med denne gruppa, er dette studiet midt i blinken for deg. Studiet kan utgjøre første del av et mastergradsstudium
 4. - Da den nye studieforskriften ble vedtatt av styret i juni 2018, var det etter en grundig prosess som skjedde i tett dialog med studentene. I forkant av dette styremøtet ble forskriften sendt ut på høring, og det var i denne høringsrunden forslaget om å tidsavgrense kursgodkjenninger kom inn

Studieforskriften: Den avsluttende mastereksamen er en muntlig prøve som avholdes etter at masteroppgaven er innlevert og alle emneeksamener som skal inngå i masterstudiet er avlagt og bestått. Hvis kandidaten ikke har avlagt eksamen i eventuelt spesialpensum, kan dette eksamineres i tilknytning til den avsluttende eksamen NTU-SAK 20/06 UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN. REALFAGSSTUDIENE. (TIDL. NTU-SAK 4/06 OG 17/06)) Dok.: 1. Vedtak og sakspapirer fra sak 17/06 forutsettes kjent og sendes ikke ut på nytt. 2. Høringsnotat fra fakultetskontoret til instituttene om Utf. regler av 28.04.06 vedlag S 31/20 Midlertidig forskrift om tillegg til grads- og studieforskriften - Tiltak knyttet til koronaviruset S 32/20 Muntlig orientering om prosessen med utlysning av stilling som universitetsdirektør. Ei veke inn i krisa — No er me ei veke inn i koronakrisa. UiB har stengt campus og lagt om undervisninga For eksempel var jeg med på å endre studieforskriften og jobbet da hardt for å gi flere rettigheter til studentene, samt bevare de vi hadde. Gjennom min tid i studentpolitikken har jeg også vist at jeg kan få gjennomslag

I NOKUTs Veiledning til studieforskriften (september 2013) skal minst 10 prosent av det samlede fagmiljøet være professorer eller dosenter, og ytterligere 40 prosent må være ansatte med førstestillingskompetanse for å kunne tilby mastergrad Begrunnelse for og klage over karakterfastsetting For begrunnelse og klage over karakterfastsetting vises det til § 44 i studieforskriften. Gjentak av masteroppgaven I henhold til § 31, åttende ledd, i studieforskriften kan en student levere ny eller revidert masteroppgave kun én gang dersom oppgaven ikke er bestått I følge utfyllende regler til studieforskriften skal masteravtale være inngått innen utgangen av 1. semester. Studentene bruker DAIM for å skrive masteravtale. I tillegg skal det legges ved en oversikt over hvilke emner som skal inngå i mastergraden, samt en risikovurdering av oppgaven S 31/20 Midlertidig forskrift om tillegg til grads- og studieforskriften - Tiltak knyttet til koronaviruset; S 32/20 Muntlig orientering om prosessen med utlysning av stilling som universitetsdirektør; Styret ble orientert om alle tiltak Universitetet i Bergen har gjennomført innenfor utdanning, forskning og er tekniske områder Tjener fett på salg av utdanning De siste to årene har regjeringen spyttet inn over 550 millioner kroner i statlig støtte til lokal skoleutvikling

Den reviderte studieforskriften ble gjeldende fra 1.8.2012. Forskriften regulerer hvilke undervisnings- og vurderingsformer som er tillatt ved UiB. Tabell 1 lister vurderingsformer i henhold til forskriften, samt et anslag over bruken av vurderingsformene på emnenivå 2008-2012 ut fra registrering i vurderingsmodulen i FS Protokollen fra møtet Endelig innkalling til møte

Forskrifter og retningslinjer - NMBU NMB

Studieforskriften er dokumentet som fastsetter alle dine rettigheter som student ved universitetet. Det nye forslaget innskrenker våre rettigheter, og kan potensielt gjøre at du, som student, mister studieretten din dersom du sliter med fag, havner bak normal studieprogresjon eller ikke får godkjent permisjon dersom du skulle trenge det Søk etter nye Inspera-jobber. Godkjente arbeidstakere. Her får du en rask, enkel og kostnadsfri metode på å finne en jobb blant 16.800+ jobbtilbud i Norge og utlandet I henhold til studieforskriften skal alle studenter ved UiT tilbys en innføring i informasjonskompetanse i løpet av sitt første . Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no. studieår. I mange studieprogrammer er dette tilbudet godt etablert og gis i form a Til: Faglærere, veiledere Kopi til: Institutthåndbok, del 5.7, Studieforskriften §23 og utfyllende regler § 23 Fra: Adm. leder (oppdatert av Ragnhild) Signatur: Rutiner for avsluttende eksamen i mastergraden i realfag. Avsluttende mastereksamen - rutine studieforskriften endres i tråd med dette. 6. Følgende ordlyd tas inn som ad. 11-2 i eksamensforskriften: Vitnemål for fullført studie blir automatisk skrevet ut når kravene i studentens godkjente utdanningsplan er oppfylt. Vitnemålet skal vise hvilket studieprogram graden er oppnådd i, alle elementer som inngår

har erfaring fra offentlig forvaltning og kjenner til forvaltningsloven og studieforskriften kan bruke Felles studentsystem (FS) og Inspera har erfaring med andre digitale verktøy som Office-pakken, Teams og Zoo 70 nye masterstudenter, 181 nye bachelorstudenter #### HS - Opprettet jubkom - Opprettet velkom - Holdt den store Onlinespørreundersøkelsen for å finne ut hva folk vil forandre og beholde - Søkt og fått ekstra støtte av IDI -> til nodekomiteer, jubileum og masterfadderuke - Revidert prikkereglene til å omfatte bruken av stripe - Begynt arbeidet med å offentliggjøre retningslinjene.

Lover og forskrifter Søknad og opptak Studere ved BI B

 1. Husk meg Anbefales ikke for PC/nettbrett/mobil ol. som brukes av mang
 2. Oppgaven kan ikke taes ut før kravene i Utfyllende regler til studieforskriften § 20.3.2 er oppfylt ved at obligatorisk praksis er godkjent og alle emner er bestått. Underskrift faglærer:----- -----dato signatur. Underskrift student
 3. Planen var å skrive to bacheloroppgaver, en innen Prosjektledelse og en innen Bygg- og anleggsteknikk. Året jeg skrev bacheloroppgaven ble Studieforskriften revidert slik at det ikke var tillat å skrive to bachelorer innen samme studieretning
 4. Studieforskriften gir ingen føringer for hvordan sluttkarakteren skal beregnes, men den vekting som er angitt på delvurderingene i emnebeskrivelsen legges til grunn ved beregningen Avsluttende vurdering i emner der vurderingen bygger på større arbeid som teller 50 % eller mer I emner der sluttkarakteren bygger på større arbeid som teller 50 % eller mer, kreves det at arbeidet er bestått.

studieforskriften kap. 47) Masteroppgave . 1. Masteroppgaven avsluttes med en muntlig gradseksamen. Hovedveileder finner tid og sted for diskusjonen, og informerer studenten(e) og sensor i god tid. Dersom frammøte på Ås medfører vesentlige ulemper eller kostnader for student eller institutt, kan diskusjon en gjennomføre Dine rettigheter og plikter som student styres av Universitets- og høgskoleloven og studieforskriften. I tillegg er det også en del studier som styres av egne rammeplaner, disse er mer spesifikke på de ulike fagretningene og har tydelige faglige krav til hva du som student skal lære underveis i studiene Comments . Transcription . Forslag til ny studieforskrif

ved Høgskolen i Innlandet (studieforskriften) § 3-7 LOV-2005-04-01-15 Lov om universiteter og høgskoler § 3-5 FOR-2006-04-10-412 Forskrift om godskriving av høyere utdanning LOV-1967-02-10 Forvaltningsloven Ansvarlig Rektor Aktiviteter 1. En student kan få godskrevet annen høyere utdanning iht. uh-lovens § 3-5 og studieforskriftens Uniformsplikten følger av studieforskriften § 1-4. Ansatte med politigrad vil bære uniform i en del tilfeller. Så lenge uniformsreglementet for politi- og lensmannsetaten ikke åpner for plagg som helt eller delvis dekker ansiktet, vil det altså uansett følge av gjeldende regelverk. skoleeksamen, jmf Studieforskriften ved UiB • I alle emnebeskrivelser skal det inngå en læringsutbyttebeskrivelse. Den felles nasjonale fristen for dette arbeidet er utgangenav 2012 . Ved årsskiftet vil Fakultetet ta en gjennomgang av emnene og for å sikre at læringsutbyttebeskrivelser har blitt registrert og vises på alle emner Begrunnet med at samtlige krav i studieforskriften ikke er oppfylt «kan komiteen ikke anbefale NOKUT å akkreditere HINN til universitet» står det i komitéinnstillingen

Drømmer du om å reise utenlands i sommer?

Lov om universiteter og høyskoler (universitets - Lovdat

Personvernombudet har vært rådført i forbindelse med bruk av undervisningsopptak, og vurderer at behandlingsgrunnlaget er personvernforordningens artikkel 6, bokstav e) supplert med nasjonalt hjemmelsgrunnlag i studieforskriften paragraf 2-2, femte ledd. Innhenting av samtykke fra studentene vil derfor ikke være nødvendig Han viser til flere tilfeller hvor det praktiseres en forhåndsbestemt fordeling av karakterer uavhengig av hvor flinke eller dårlige studentene er, selv om det også i studieforskriften ved NTNU står at karakterene skal fastsettes ut fra faglige kriterier og ut fra studentenes egne prestasjoner. Sensorer uvitend Les mer om studieforskriften (åpnes i ny fane). Vedlegg. Obligatoriske vedlegg er vitnemål fra tidligere utdanning, eventuelt midlertidig karakterutskrift fra undervisningsinstitusjon om utdanningen avsluttes i 2020. Yrkes- og eller undervisningspraksis dokumenteres med egne vedlegg Utfyllende regler til «Forskrift om studier ved Høgskolen i Narvik» (Studieforskriften), kapittel 2 Opptak Fastsatt av studiesjef med hjemmel i Studieforskriften 7.3 Gjeldende fra 1. mars Innhol Bare lukkede studier til høsten (25.1.06, 11:08). I gårsdagens styremøte ble det vedtatt å lukke samtlige studier ved NTNU til høsten. Begrunnelsen er at reduserte bevilgninger fra departementet krever sterkere styring av opptaket

Kristin Fyrand Mikkelsen

Lånekassen - Forsid

utfyllende regler til studieforskriften for teknologistudiet/ sivilingeniørstudiet § 20.3.2. Som det fremgår av bestemmelsene kan instituttet etter søknad fravike kravet om bestått eksamen i samtlige emner. Veileder skal orienteres om og godkjenne søknaden Det overordnete målet for hele studieforskriften har vært å sørge for en rettferdig og likeverdig behandling for studentene, enten man studerer i Trondheim, Gjøvik eller Ålesund, sier Rognstad. Lengre beslutningsveier. Underveis i alt dette arbeidet skulle organisasjonskartet ved NTNU tegnes fullstendig om

Generelt sett vil det gjelde for vektede bokstavkarakterer med to karaktergivende vurderinger dersom avrundingsreglene i Studieforskriften følges: Når tyngste del har karakter C, vil ingen vekting under 25% ha mening for del 2. Uavhengig av karakter på tyngste del, vil en del som vektes under 12,5 % være helt uten innflytelse på. oppfølging. Samtalen skal også sikre at studentene er innforstått med studieforskriften og eksamensforskriften og derved kan forvalter sine rettigheter på best mulig måte. Dispensasjoner skal i langt mindre grad gis på 1. og 2. studieår. Søknader om et 4.forsøk vurderes og kan innvilges forutsatt grundig og presis dokumentasjon engelsk når oppgåven er skriven på norsk, jf. § 8-7 (2) i Studieforskriften. Innhaldsliste med kapittelinndeling og sidetalstilvising Kjeldetilvisingar og litteraturliste med referansestil som er avtalt med rettleiare S 64/20 Forlengelse av midlertidig forskrift - Tillegg til grads- og studieforskriften S 65/20 Oppnevning av styret for Holbergprisen for perioden 1.7.2020-30.6.2024 S 66/20 Forslag til endring i vedtektene til DNB NOR Jubileumsfond S 67/20 Møteplan for universitetsstyret 2021 S 68/20 SARS-senteret - oppnevning av nytt styre S 69/20 BOTT. Politisk leder Oliver Korssjøen ble i går intervjuet av Nettavisen Khrono om den nye studieforskriften som vil fjerne innlandsstudentenes mulighet til å forbedre karakterer ved en konteeksamen. Les..

Utfyllende regler til studieforskriften for sivilingeniørstudiet.. 30 Overgangsbestemmelser i forhold til forskrift om studier ved NTNU av 11.2.2003 og utfyllende regler til studieforskriften for sivilingeniørstudiet for studenter som er opptatt i. I NOKUTs Veiledning til studieforskriften (september 2013) skal minst 10 prosent av det samlede fagmiljøet være professorer eller dosenter, og ytterligere 40 prosent må være ansatte med førstestillingskompetanse for å kunne tilby mastergrad

Reduksjon av energibruk i bygninger ved bruk av et intelligent IKT-verktøy Kristoffer Hundsnes Madland Master i energi og miljø Hovedveileder: Vojislav Novakovic, EP Skal ha eksamen i morgen, men jeg kan ikke nok. Sannsynligheten for at jeg får om emner jeg ikke kan om er enorm, så driver nå å belager meg på å enten måtte trekke meg, eller skrive noe som bare er tull. Men det er jo så mye fjas med denne gjentaksregelen på ntnu, så jeg skjønner ikke helt hva d.. NTNU Fakultet for naturvitenskap. Norges teknisk-naturvitenskapelige og teknologi. universitet Institutt for fysikk. PLAN FOR PRESENTASJONSMØTENE. Dato: Tid: Sted: Seksjon. Tirsdag 15.11.2005 kl..1215 D4-132 Biofysikk og medisinsk teknologi Onsdag 16.11.2005 kl. 1415 E3-128 Komplekse materialer Torsdag 17.11.2005 kl. 1315 D4-144 Kondenserte mediers fysikk Torsdag 17.11.2005 kl. 1315 D4-144. For de som allerede er studenter her så vil det også begynne å telles (og du kan ta en eksamen du har stått i nå, tre ganger etter august ja), men dersom man skulle gå over grensen så skal alltid den gamle studieforskriften komme deg til gode dersom du er gammel NTNU-student

Utfyllende Regler Til Studieforskriften for Femårig

Ledelsessystemet for informasjonssikkerhet (ISMS) er vedtatt av Universitetsstyret. Første gang i 2015, og senere revidert. Gjennom ledelsessystemet skal UiT ha en helhetlig tilnærming til informasjonssikkerhet, slik at vi kan ha styring og kontroll med informasjonssikkerheten på universitetet Bevar lokalsykehusene med akutt- og døgnfunksjon! Stopp sniksentraliseringen av velferds Norge! Flere steder i vårt land er det nå store omorganiseringer i helseforetakene, det foreslås flere steder å fjerne viktige funksjoner hos de mindre sykehusene i distriktene

Video: Noku

VennekonsertÅrsplanen for 2020-2021

Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet NMB

S 149/16 Godkjenning av innkalling og saksliste S 150/16 Godkjenning av protokoll fra møte i universitetsstyret 20.10.2016 S 151/16 Økonomirapport per oktober 2016 S 152/16 Mål for universitetets eierskap i aksjeselskap S 153/16 Universitetsstyret for perioden 1.8.2017-31.7.2021 - valg og oppnevning S 154/16 Etablering av Fakultet for kunst, musikk og design S 155/16 Nytt navn på Det. Studieutvalget diskuterte endringene i studieforskriften, og hva dette vil innebære for våre studieprogrammer. ISP og PFI utformer et fortolkningsnotat fra instituttet i forhold til hvordan formuleringen innenfor samme fagområde (disiplin) skal forstås, jfr problemstilling skissert i innkallingen I Norges teknisk- Institutt for energi- og prosessteknikk . naturvitenskapelige universitet. EPT-M-2011- MASTEROPPGAVE. for. Stud.techn. Rasmus Bøckman. Våren 2011. Klimatiseri

NTNU: – Rimelig med visse kravJuleavslutning - fiolinkonsert med elever og studenter av

Høgskolen i Innlandet - Seksjonsleder ved seksjon for studieadministrative fellestjenester. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere v Summary A LNG regasification system with intermediate fluid vaporizer is studied. Two different intermediate fluids (IF), propane and a mix of mono-ethylene glycol and water, are compared for use in th Handelshøyskolen BI - Studiekvalitet - Seniorrådgiver / jurist. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere Problems & Solutions beta; Log in; Upload Ask No category; Rapport og planer 201 Søk etter Officer-jobber i Heimdal. Godkjente arbeidstakere. Her får du en rask, enkel og kostnadsfri metode på å finne en jobb blant 13.600+ jobbtilbud i Norge og utlandet - Jeg synes ikke dette skal skrives inn i studieforskriften. Der skal det kun være veldig generelle regler. Det er problematisk å vedta ting som man ikke vet om man kan håndheve, sier han

 • Csi wanne eickel.
 • Flåttvaksine pris.
 • Rafferty law rudy law.
 • Ojordade uttag jordfelsbrytare.
 • Remote control mac.
 • Strukturformel propen.
 • Sofie frost uloba.
 • Glåmdalsmarkedet 2018.
 • Pantedokument med urådighet.
 • Brasiliansk jiu jitsu tromsø.
 • Little drummer boy david bowie.
 • Lykter nille.
 • Tanzschulen schorndorf.
 • Den himmelske freds port.
 • Titanic überlebende kinder.
 • Dnt butikk skien.
 • Gbp eur exchange rate history.
 • Russisch lernen buch.
 • Saag oppskrift.
 • Mtgtv no.
 • Falling angels.
 • Nord koster overnatting.
 • The boy whose skin fell off.
 • Flor de izote.
 • Vulkane.
 • Fahrrad an und verkauf nürnberg.
 • Nkp nettbutikk.
 • Corvette c6 z06 kaufen.
 • Savannah katze größe.
 • Hoppensprett blogg.
 • Dialogue wiki.
 • 2 zimmer wohnung steinfurt.
 • Aurora 948.
 • Hytte åremål meråker.
 • Fagverk beregning.
 • 24 timers blodtrykksmåling aleris.
 • Amøbe sykdom.
 • Elvis family.
 • Bio märkte.
 • Ketolyse lavt stoffskifte.
 • Iphone bilder ohne itunes übertragen.