Home

Master i kroppsøving

Background Profile Found - Master L

Master i kroppsøving-, idretts- og friluftslivsfag

 1. Master i kroppsøving, idrett og friluftsliv forener to holdninger til kroppsøving, idrett og friluftsliv: den kritiske og den kvalitetssøkende. For å beskrive, belyse og forklare fenomen innen idrett, kroppsøving og friluftsliv blir så vel humanistiske og samfunnsvitenskapelige som naturvitenskapelige teorier og perspektiver lagt til grunn
 2. Med en master i grunnskolelærer 5-10 med fordypning i kroppsøving får du kompetansen du trenger for å kunne planlegge, gjennomføre og vurdere undervisningen i kroppsøvingsfaget på 5.-10. trinn. Du blir kvalifisert til å arbeide ut fra gjeldende læreplan, utvikle faget i framtida og ivareta hele eleven i kroppslige læringsprosesser
 3. Femårig lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag består av en master i idrettsvitenskap, i tillegg til praktisk-pedagogisk utdanning. I løpet av studiet skal du velge fag 2 og du skal også ha praksis. Masterprogrammet avsluttes med en masteroppgave, hvor du får øvelse i å arbeide selvstendig med en problemstilling
 4. Master i idrettsvitenskap Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett Institutt for idrett, kosthold og naturfag Avdeling Sogndal 30.05.2018. ID3-335 MA. Kropp i kroppsøving - En fenomenologisk-hermeneutisk studie som omhandler hvordan et utvalg kroppsøvingslærere i ungdomsskolen forstår og arbeider med kropp i kroppsøving
 5. Master i kroppsøving og idrett ECTS credits 120 Academic level and organisation of the study programme. Fullført studium gir graden Master i kroppsøving og idrett. Engelsk gradsbetegnelse vil være Master's Degree in Physical Education and Sport. Studiet er campusbasert, og tilbys som.
 6. Master i kroppsøving og idrett / Master of Physical Education and Sport [3] Sammendrag. Sammendrag Dette er en masteroppgave i kroppsøving og idrett ved Høgskolen i Innlandet, med tilhørighet til idrettshøgskolen, Elverum. Temaet for oppgaven er kjønn i kroppsøvingsfaget, samt elevenes idrettslige bakgrunn
Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag for trinn 8–13

Dette gjelder også søkere som har tatt / tar årsstudium i kroppsøving og idrettsfag (med bestått 20 dager veiledet praksis i skole) ved OsloMet eller en annen høgskole. Studenter som har tatt / tar de første 2 studieår (med bestått 40 dager veiledet praksis i skole) i bachelorstudium i faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag (FKI), kan søke om direkte opptak til 3. studieår Her finner du alt av informasjon om utdanning innen KROPPSØVING, IDRETT OG FRILUFTSLIV (Master).Studiet går under: Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv.Det er registrert 8 relaterte studier, og det finnes 1 relatert yrke til utdanningen KROPPSØVING, IDRETT OG FRILUFTSLIV (Master) Har du lærarutdanning, og ønskjer å ta master? Ta master i læring og undervisning! Vi tar opp aktuelle problemstillingar frå skulekvardagen. Du fordjupar deg innan læring, læringsmiljø, didaktikk og fagdidaktikk i norsk, matematikk, samfunnsfag eller kroppsøving Master i kroppsøving og idrett / Master of Physical Education and Sport; JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it. Master i kroppsøving og idrett / Master of Physical Education and Sport. Bla i. Utgivelsesdato Forfattere Titler Emneord Dokumenttyper Tidsskrifter Faglærer i kroppsøving ved grunnskole og videregående skole; Trener og leder innen den frivillige idretten, Du kan bygge på utdanningen din med master i idrettsvitenskap ved HVL, eller ta andre relevante masterutdanninger ved ulike høgskoler og universitet. Utveksling. Det er tilrettelagt for studieopphold i utlandet i 5. semester

Bachelor - faglærer i kroppsøving og idrettsfag. Faglærerutdanningen i kroppsøving og idrettsfag utdanner lærere til å arbeide profesjonelt med barn og unges utvikling og læring. Gjennom studiet blir du en kvalifisert lærer som kan inspirere elever på ulike alderstrinn til allsidig bevegelsesaktivitet, fremme glede og mestring Fagfordypning i kroppsøving og kroppsøvingsdidaktikk 2. SKUT4322 15 stp. Fagfordypning i profesjonsrettet pedagogikk. 4. semester. Fagfordypning i profesjonsrettet pedagogikk 2. SKUT4372 15 stp. Fagfordypning i norsk og norskdidaktikk. 4. semester. Fagfordypning i norsk og norskdidaktikk 2

Master i idrett, kroppsøving og friluftsliv. Bla i. Utgivelsesdato Forfattere Titler Emneord Dokumenttyper Tidsskrifter. Søk i denne samlingen: Søk Nye registreringer. Kartlegging av treningskontaktordningen i Norge - utbredelse, organisering og erfaringer . Kroppsøving kan gi opplevelser som skaper bevegelsesglede og positive holdninger til en fysisk aktiv livsstil. For at det skal oppstå er det avgjørende at elever trives og er motiverte for aktiv deltakelse. Undersøkelsen søker etter opplevde grunner til mistrivsel blant jenter i kroppsøving

Sosiologi (master - to år) Masterprogrammet i sosiologi gir deg en bred innføring i samfunnsvitenskapelige tenkemåter og utstyrer deg med grundige kunnskaper om moderne samfunn og dets virkemåte. Det toårige masterprogrammet kombinerer generell teori- og metodekunnskap med individuell spesialisering. Gjennom. Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Master LEKTORUTDANNING I KROPPSØVING OG IDRETTSFAG, 8.-13. TRINN: Lærer- og lektorutdanning 5-årig master SAMFUNNS- OG IDRETTSVITENSKAP: Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Bachelo

Master i kroppsøving og idrett - Høgskolen i Innlande

 1. Kroppsøving gir rom for kroppslig læring gjennom lek og øving i friluftsliv, dans, idrettsaktiviteter og andre bevegelsesaktiviteter. Sentrale begreper, metoder, tenkemåter, kunnskapsområder og uttrykksformer i kjerneelementet. grunnleggende og sammensatte bevegelser
 2. Utvalget har utredet og skal eventuelt utvikle master i faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag. Utvalget ble utnevnt av Kunnskapsdepartementet i mars 2018, og fikk 12. mars tilsendt e-post med mandat og oppnevning. Utvalget består av: Førsteamanuensis Inger-Åshild By (kroppsøving), Norges idrettshøgskole, lede
 3. En rekke mastergradsprosjekter som tar for seg aspekter ved kroppsøvingsfaget, viser eksempler på at praksis står i kontrast til fagets formål og læreplan. Kroppsøving fremtrer som et «tregt sosial felt» der aktivitet i seg selv blir oppfattet som fagets innhold, og der rammene blir oppfattet som et hinder for å arbeide inkluderende

Master-kroppsøving og pedagogikk Norges idrettshøgskol

Studieprogrammet kvalifiserer til master i idrettsvitenskap ved seksjon for kroppsøving og pedagogikk og til videreutdanning i andre skolerelevante fag. Opptakskrav I tillegg må spesielle opptakskrav til faglærerutdanninger være dekket (kravkode LÆRER) Master i skolerettet utdanningsvitenskap LUI - Master i Skolerettet utdanningsvitenskap Kroppsøving som dannelsesfag - en case-studie i hvordan dannelsesaspektet blir ivaretatt i praksi Fagfordypning i kroppsøving og kroppsøvingsdidaktikk 1 - emnekode SKUT4321. Fagfordypning i norsk og norskdidaktikk 1 - emnekode SKUT4361 . Alle studenter skal registrere sitt oppmøte digitalt, du får en sms med mer informasjon før første studiedag Kroppsøving og idrett, årsstudium. Master in Applied Computer Science, part-time (120 ECTS) Master in Green Energy Technology (120 ECTS) Master in Performance (120 ECTS) Master in Scenography (120 ECTS) Masterstudium i avansert sykepleie ved kronisk sykdom, heltid (120 studiepoeng

med K06. Vi skal deretter se mer spesifikt på innsatsbegrepet i kroppsøving, grunnen til hvorfor det i utformingen av K06 ikke ble tatt med innsats i vurderingen. Hva har dette hatt å si for vurderingspraksisen til lærene på ungdomsskoletrinnet? 1. august 2012 kom en revidering av Kunnskapsløftet som omfattet læreplanen i kroppsøving Alle har hatt kroppsøving på skolen og har en bestemt oppfatning av hvordan faget skal være. Leirhaug opplever at kroppsøvingslærere ofte tar med seg sin opprinnelige oppfatning ut i arbeidslivet. Førsteamanuensis / førstelektor til master i avansert klinisk sykepleie (allmennsykepleie) Søknadsfrist: 07.12.2020

Nord universitet - Master i kroppsøvings- og idrettsvitenska

Andrea Hanssen, master i idrettsvitenskap - kroppsøving og pedagogikk - Duration: 2:04. Norges idrettshøgskole 88 views. Master Shi Heng Yi - 5 hindrances to self-mastery. Master i kroppsøving og idrettsfag i nye femårige lærerutdanninger prosjektleder prosjektleder Jorunn Spord Borgen. ved Norges idrettshøgskole prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet Norges. Erfaringsbasert master i undervisning og læring, fordjuping samfunnsfag Mastergrad. Haust | Deltid. Erfaringsbasert master i undervisning og læring, fordjuping norsk Mastergrad. Idrett og kroppsøving Årsstudium. Haust | Heiltid. Intercultural understanding Vidareutdanning (bachelornivå) Vår | Deltid. Journalistikk, spesialisering avis.

For å belyse problemstillingene er det gjennomført en kvantitativ datainnsamling og analyse. Utvalget består av en skoleklasse med 26 elever på 9 og 10 år. Elevene ble valgt ut i fra tilgjengelighetsutvalg. Miljøet på trinnet er svært godt og elevene liker kroppsøving og er fysisk aktive Ungdom får ikkje den undervisinga dei har krav på i kroppsøving. Undervisinga styrast av ein logikk som mest gagnar dei som er flinke i idrett. Resten av ungdomane blir lett hengjande etter

i fokus. Kroppsøving er et fag som krever kompetanse på flere områder samtidig, hvor både det fysiske, psykiske, sosiale og intellektuelle utfordres (Madsen & Jensen, 2001). Undervisningsformen i kroppsøving skiller seg ut i forhold til andre fag som skjer i klasserommet, og kan by på andre utfordringer for elever og lærerne LUI - Master i Skolerettet utdanningsvitenskap × Motivasjon × 5 results Kroppsøving som dannelsesfag - en case-studie i hvordan dannelsesaspektet blir ivaretatt i praksis Price, Pål Skappel (2018) Master i skolerettet utdanningsvitenskap. LUI - Master i Skolerettet utdanningsvitenskap Merk følgende: Alle beståtte masteroppgaver utgått fra NIH publiseres i Brage, uansett karakter. / Please notice: All passed Master's theses from NSSS are published in Brage, regardless of the given marks Du kan søke via Udirs søknadssystem, i perioden 1. februar til 1. mars. Hvem kan søke? Utdanningen er for lærere som ønsker en faglig karrierevei som lærer. Målgruppen for utdanningen er lærere som har minst 60 studiepoeng og minst tre års undervisningspraksis i faget eller fagområdet lærerspesialistutdanningen retter seg mot

Masteroppgave - Norges idrettshøgskole, 2011. Vurdering av læring i kroppsøving: hvordan oppfatter elever og lærere vurderingspraksisen i kroppsøving ved fire ungdomsskoler, relatert til offentlige føringer med særlig vekt på vurdering for lærin Master i spesialsykepleie - utvekslingsmuligheter Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel. Mer informasjon om studieopphold i utlandet

Høgskolen i Innlandet - Master i kroppsøving og idret

Leirhaug underviser på alle utdanningsnivå i HVL, bachelor, master og PhD. Meir spesifikke forskningsinteresser er læring i kroppsøving, læreplanutvikling, fysisk aktivitet i skolen, kroppsøvingslærerutdanning og profesjonsutvikling, friluftslivspedagogikk, friluftslivshistorie og naturfilosofi Master i læring og undervisning Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett. Veileder: 02.06.202 Har master i idrettsvitenskap med tematikken: Betydningen av lærer-elevrelasjonen for motivasjon i kroppsøving-i lys av selvbestemmelsesteorien. Jeg ble ansatt som universitetslektor på UiA 01.08.2020, institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving. Underviser her på GLU kroppsøving og PPU/lektorutdanning For masterspesialiseringen profesjonsrettet spesialpedagogikk fortsetter studentene i 7. semester med et av undervisningsfagene engelsk, kroppsøving, matematikk, norsk eller samfunnsfag/KRLE. Det er krav om 60 sp. i et av disse fagene for å kunne ta master i profesjonsrettet spesialpedagogikk

jonsrelevans for profesjonelt lærerarbeid kommer til uttrykk i et utvalg master - oppgaver i fagene matematikk, pedagogikk og kroppsøving. Disse tre fagene er blant de største fagene i det undersøkte masterprogrammet. Problemstillingen er formulert på følgende måte: Hvordan kommer profesjonsorientert kunnskap om lærerarbeid til uttryk Lærer-elev-relasjon,feedback, motivasjon og læring i kroppsøving - En kvalitativ undersøkelse av hvordan kroppsøvingslærere kan bygge gode relasjoner til elevene sine, og videre bruke denne til å gi feedback som motiverer og bidrar til læring, samt elevenes opplevelse av lærer-elev-relasjonen, og lærernes bruk av feedback for å motivere og bidra til lærin

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Utvekslingssemester Friluftsliv: 4. semester Åpent valg: Hele 2. studieår Opplegg for utvekslingen Det faglige tilbudet ved universitetene listet opp under har ulike faglige profiler, eksempelvis Sports management, Sports Adventure eller Public Health. Et utenlandsopphold gir deg en god mulighet til å skreddersy studiene mer etter dine ønsker og. Forfatter Simonsen, Nina (2) Simonsen, Peder Haga (2) Aarrestad, Rolv Erik (1) Aarsland, Stein (1) Aarstad Page, Alexander David (1) Aarstad, Oddrun Irene (1) Aasheim, Lene (1) Aasheim, Oda (1) Aatland, Liv (1) Abrahamsen, Jone Sinnes (1)... vis mer Veileder Bjuland, Raymond (12) Mosvold, Reidar (10) Øverland, Klara (10) Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn (9) Bruin, Marieke (7) Helgevold, Nina (7. Bachelor i idrett og kroppsøving, videreutdanning for sykepleiere i akuttmottak og prehospitale tjenester og master i utøvende musikk er de siste nye og disse ble vedtatt i UiS-styret 14. april Med en master i grunnskolelærerutdanning har du også innsikt i vitenskapelige metoder og kan forstå og ta i bruk relevant forskning i det lokale utviklingsarbeidet. Jobbmuligheter Etter endte studier vil du bli grunnskolelærer med lektorkompetanse rettet mot 5.-10. trinn i grunnskolen

MAKI Master i kroppsøving og idrett / Master / HSV

Ola Rismo og Daniel Edvardsen er først i Norge med master i kroppsøving. De vil ha mindre idrett og mer data, dans og friluftsliv i faget Faggruppe for kroppsøving, idrett og friluftsliv. Arbeidsområder: Undervisning og veiledning Master i kroppsøvings- og idrettsvitenskap, lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag, grunnskolelærerutdanning

Kroppsøving og idrettsvitenska

Fagseksjonen har ansvaret for undervisning i grunnskolelærerutdanning med master i kroppsøving, kunst & håndverk og musikk; 2-årig master i kunstfagdidaktikk; fagdidaktikkundervisning i ulike kunstfag og kroppsøving i praktisk-pedagogisk utdanning, og 5-årig lektorutdanning inklusive i kroppsøving og idrett 10 år er gått siden de første studentene begynte på master i folkehelsevitenskap på NMBU. Det ble feiret med en festmarkering på Campus Ås Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. Utvekslingssemester 3. semester Opplegg for utvekslingen I 3. semester på masterprogrammet i industriell økonomi er det lagt til rette for et studieopphold i utlandet. Dette semesteret har 20 studiepoeng valgemner og 10 studiepoeng obligatoriske emner Faget kroppsøving for grunnskulelærarutdanning 5.-10. trinn skal kvalifisere for undervisning i kroppsøving frå 5. trinn og ut grunnskulen. Undervisninga i faget skal vere integrert, forskingsbasert og profesjonsorientert. Den tek utgangspunkt i kroppsøving som eit allmenndannande fag og skal vere knytt til praksisfeltet

IdrettsstudierStipendiatstilling i idrettssosiologi ved Seksjon forNIH studiekatalog 2017/2018 by Norges idrettshøgskole - Issuu

Norges idrettshøgskole (NIH) er en statlig, vitenskapelig høyskole med særskilt nasjonalt ansvar for utdanning og forskning innen idrettsvitenskap. Skolen holder til ved Sognsvann på Kringsjå i Oslo med Olympiatoppen Toppidrettssenteret som nærmeste nabo.. NIH ble opprettet i 1968 som vitenskapelig høyskole og er Norges fremste utdannings- og forskningsinstitusjon i idrettsvitenskap Tar master i sunt kosthald - Eg ønsker å fylle på med kunnskap i eit fag som interesserer meg veldig, seier Mirjam Kristoffersen. Ho har vald å fordjupe seg i faget mat og helse og tar master i fysisk aktivitet og kosthald i eit skulemiljø Master · Master i kroppsøving og idrett. Etter fullført grad skal du evne å integrere teori og praksis med sikte på å tilrettelegge for læring og utvikling innen kroppsøving og idrett. Studiet har et samfunnsvitenskapelig perspektiv på idrett og kroppsøving Artikkel i bladet Kroppsøving 2-2012 Kvikstad, I. (2016). Motorikk i et didaktisk perspektiv. Oslo: Gyldendal Akademisk (kap. 9) Esser-Noethlichcs, M. og Midthaugen, P. (2015). Interkulturell læring og inkludering i kroppsøving - noen fagdidaktiske refleksjoner. I Ø. Førland Standal, & G. Rugseth (red.). Inkluderende kroppsøving

Master i kroppsøving, idrett og friluftsliv, master

Med master i idrett/kroppsøving vil du få inngående kunnskap om metoder og strategier for å fremme fysisk aktivitet i befolkningen generelt og i skolen spesielt Målet med denne undersøkelsen er å sette lys på elevers deltagelse, selvoppfatning, trivsel og hvordan det blir påvirket av andre i kroppsøving. Formålet er at lærere og andre som arbeider i skolen med kroppsøving skal kunne nytte kunnskapen til å legge til rette for trygge og gode undervisningsrammer for elevene KarriereStart.no - Ledige stillinger, bedriftspresentasjoner, traineeprogrammer og yrkesguide.Startsiden for jobb og karriere i Norge Avhandlingen tar utgangspunkt i selvbestemmelsesteorien (SDT) til Deci og Ryan (1985, 2000). Innledningsvis stilles det spørsmål om det er noen sammenhenger mellom lærers autonomistøtte, elevers behovstilfredsstillelse, og autonome motivasjon for deltakelse i kroppsøving

Åpnet studenthus i Porsgrunn - Universitetet i Sørøst-Norge

Kroppsøving - grunnskolelærerutdanning 5

Universitetet i Sørøst-Norge (USN) er et norsk universitet som ble etablert 4. mai 2018. USN er en videreføring av Høgskolen i Telemark, Høgskolen i Vestfold og Høgskolen i Buskerud, som fusjonerte til én institusjon i perioden 2014-2016, opprinnelig med navnet Høgskolen i Sørøst-Norge. Universitetet har åtte campuser som befinner seg i Bø, Porsgrunn, Notodden, Rauland, Drammen. 2005 - 2008 Ungdomsskolelærer i Engelsk, Samfunnsfag & Kroppsøving; 2003 - 2005 Barneskolelærer; Utdanning: 2016- PhD i pedagogikk, UiS; 2011 - 2013 Master (MPhil) i flerkulturell og internasjonal utdanning, OsloMet; 2003 - 2005 Master i pedagogikk (Lærerutdanning), Tribhuvan Universite Instituttet har ansvar for master i spesialpedagogikk, master i idrettsvitenskap, bachelor i idrett, samt årsstudium i kunst og håndverk, drama og idrett. Fagområde for stillingene er kroppsøving, med vekt på undervisning i syklus 1 og syklus 2 på grunnskolelærerutdanningene for 1.-7. trinn og 5.-10. trinn Synshemming og kroppsøving Fagartikkel: Formålet med denne artikkelen er å undersøke kva som eksisterer av forsking knytt til synshemming i kroppsøving, og gje råd om korleis ein kan tilpasse undervisninga slik at synshemma elevar skal oppleve meistring i faget

Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag for trinn 8-13

Aktivitetslære i kroppsøving presenterer tradisjonelle aktiviteter og nye former for aktiviteter og øvelser innenfor mange ulike grener i faget kroppsøving. Lek, basistrening, ballbasis, basketball, håndball, volleyball, fotball, innebandy, frisbee, turnaktivitet og parkour, dans, friidrett, orientering, badminton, svømming, friluftsliv, skøyter og ski blir viet hvert sitt kapittel Som en del av min utdanning skriver jeg i år mastergrad i kroppsøving ved UIA. I den forbindelse skal jeg gjennomføre en spørreundersøkelse som omhandler ditt forhold til faget kroppsøving på ungdomsskolen. Samt spørsmål om dine treningssvaner tidligere og i dag

HVL Open: Kropp i kroppsøving - En fenomenologisk

Norges Svømmeforbund har som mål at alle skal lære seg å svømme. Gjennom undersøkelser vi har foretatt i 2003, 2009 og 2013 har vi fått kunnskap om at kun halvparten av norske 10-åringer kan svømme 200 meter. Dette temaet har vært belyst i media en rekke ganger de siste årene og Norges Svømmeforbund har påpekt at en av årsakene til at svømmeferdighetene er på det nivået de er. Høgskolen i Nord-Trøndelag - kroppsøving. Hovedfagsoppgave. Djupvik, Jakob Joh. (1991): Bruk av tilpasset fysisk aktivitet som en del av forebyggende helsearbeid og rehabilitering i en kommune: kunnskaper og meninger hos tidligere klienter ved Valnesfjord Helsesportssenter. Norges idrettshøgskole. Hovedfagsoppgave. Andre studentarbeider - Vegard Brattset (Master i kroppsøving og pedagogikk, NIH) Lagt inn av Unknown kl. 20:16 Ingen kommentarer: Send dette via e-post Blogg dette! Del på Twitter Del på Facebook Del på Pinterest. Etiketter: adventure, blogg, canada, friendship, knowledge, kroppsøving. Eldre innlegg Startsiden Søke studier? Vi tilbyr bachelor, master, fagskole eller årsstudium, i Oslo eller Bergen, på heltid eller deltid. Se alle våre studier og finn din utdanning

MAKI Master i kroppsøving og idrett / Studier / 2019/2020

Kroppsøving mer enn «fysisk aktivit et»: Skolen /kontekstuell kunnskap Abstract The National Teacher Education Curriculum in Norway will from 2017 be taught at master's level, extending. Kan man ta master i matematikk for så å ta PPU? 01.02.2019 2019 Utdanning Hvordan bli lektor med biologi og kroppsøving? 12.09.2016 2016 Høyere utdanning arrow_upwar Erasmus+ er verdens største utdanningsprogram. Det dekker hele utdanningsløpet og bidrar til økt kvalitet i norsk utdanning Master thesis Mastergradsoppgave Forfatter Høiberget og da spesielt hvordan formålet i læreplan til kroppsøving praktiseres. Målsetningen med denne studien er å bidra til økt innsikt om hvordan kroppsøving kan praktiseres som et allmenndannende fag

Skien satser på GVK - Universitetet i Sørøst-Norge

Religion finner du på mange lektorprogram, men kroppsøving er ikke like vanlig, dog finnes det blant annet på NTNU. Men for å bli lektor må du altså ha en master + PPU, og du trenger minst 60 studiepoeng i hvert undervisningfag. Med andre ord kan også ta en master i religion, og deretter ta PPU Kroppsøving 1 (30 sp vår) Samfunnsfag 1 (30 sp over to semester, delvis nettbasert med samlinger) Internasjonale studier (30 sp, vanligvis som skolerelevant fag, høst eller vår) Grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn. Master i pedagogikk med vekt på pedagogisk ledelse. Bachelor i idrett - Faglærer i kroppsøving og idrettsfag. Bachelor i idrett - Trening, helse og prestasjon. Bachelor i idrett - Sports management/idrett og samfunn. Bachelor i idrett - Annet. Master i idrettsvitenskap. Vennligst velg annen trenerutdannin Master's thesis in Sports and physical educationKroppsøvingsfaget har en potensiell helseverdi og kan være en viktig bidragsyter i å forbedre folkehelsen. Kroppsøving kan gi opplevelser som skaper bevegelsesglede og positive holdninger til en fysisk aktiv livsstil Kroppsøving i GLU-utdanningen - et komparativt studie i og på tvers av 5 lærerutdanningsinstitusjoner som tilbyr kroppsøving 1-7. Master i kroppsøving og idrettsfag i nye femårige lærerutdanninger. Self regulation in physical education. Educating for Equitable Health Outcomes - the Promise of School Helath and Physcial Educatio Fagsiden idrett/kroppsøving Oppgaveskriving og kildebruk Toggle Dropdown. Kildekompasset Bøker om Master i folkehelsevitenskap - med vekt på endring av livsstilsvaner (Høgskolen i Hedmark) Bachelor i folkehelse/Høgskolen Innlandet

 • Båtplass frognerkilen pris.
 • Kastell kryssord.
 • Skatt på salg av bolig i spania.
 • Bodak yellow genius.
 • Word wasserzeichen verschieben.
 • Matprat blomkålgrateng.
 • Barnebidrag kalkulator 2016.
 • Bmw 520d touring technische daten 2015.
 • Maskinrens vaskemaskin.
 • Taylor swift ready for it.
 • Tanzschule recklinghausen kinder.
 • Mvg preistabelle.
 • Snåsa kommune basseng.
 • Tf2 jungle update.
 • Parrim eksempel.
 • Katchi.
 • How to make more accounts on windows 10.
 • Rentokil bodø.
 • Karbunkel bilder.
 • Storgatestein pris.
 • Flag of australia wikipedia.
 • Falafel selber machen.
 • Keens steakhouse menu.
 • Paella oppskrift trine.
 • Legge laminat på gulvbelegg.
 • Moosgummi vorlagen zum ausdrucken.
 • Beschneidung op video.
 • Getallen generator bingo.
 • Fløytetyper.
 • Cristina y victoria iglesias.
 • Dypt kutt i leppa.
 • Alkoholist beteende.
 • Lage håndløper.
 • Sitater om ære.
 • Orellanin.
 • Größter bär der jemals gelebt hat.
 • Samsung kontakte auf pc übertragen.
 • Ballettschule winsen.
 • Herpesnevralgi.
 • How to create a guest account windows 10.
 • Behandling av personopplysninger.