Home

Rettsgrunnlag definisjon

En rettskildefaktor, også kalt rettsgrunnlag, er en argumentkilde som brukes for å kunne løse rettslige problemstillinger, så som å finne fram til hva som er innholdet i en rettsregel, eller å løse en tvist mellom parter som er uenige. Rettskildeprinsippene angir hvordan rettskildefaktorene skal benyttes og vektlegges Jusinfo.no er laget for å være et slags juridisk oppslagsverk, der privatpersoner og bedrifter kan få mer informasjon om et rettsområde oversettelse og definisjon rettsgrunnlag, ordbok norsk bokmål-norsk bokmål online. rettsgrunnlag. Fant 23 setninger matching frasen rettsgrunnlag.Funnet i 6 ms.Oversettelse minner er skapt av mennesker, men justert av en datamaskin, som kan forårsake feil Rettsregel er en juridisk rettighet eller plikt i samfunnet som om nødvendig kan fastslås av en domstol eller annen lovlig offentlig myndighet. Når rettsregelen er fastlagt har en kommet frem til gjeldende rett på et rettslig spørsmål og like konkrete tilfeller skal gi samme rettsvirkning (rettslige løsning) Rettsregel er en norm som regulerer forhold mellom borgerne i et samfunn, mellom borgerne og det offentlig eller mellom styresmaktene. Rettsreglene er regler som samfunnet setter sin autorietet bak, normalt ved at det fins maktmidler til å håndheve reglene. Eksempler på maktmidler er politi og domstoler

Rettskildefaktor - Jusleksikon

 1. Rettskilder er forhold som tas i betraktning når det skal fastlegges hva en rettsregel går ut på. Rettskildelære - også kalt juridisk metodelære - er et grunnleggende juridisk fag som handler om hvilke rettslige faktorer dommeren bygger på, og hvorledes han eller hun resonnerer når det skal tas standpunkt til et rettsspørsmål
 2. Rettskildelære (eller juridisk metode) er læren om hvordan man går frem for å fastlegge innholdet av rettsregler og løse konkrete rettsspørsmål.Juridisk metode består av normer for riktig rettslig argumentasjon. Disse prinsippene omtales ofte som rettskildeprinsipper.. Rettskildelære gir veiledning om hva slags argumenter som kan brukes i en diskusjon om et juridisk spørsmål, og.
 3. 1 1 Innledning 1.1 Tema og problemstilling Temaet for avhandlingen er entreprenørens krav på vederlagsjustering for plunder og heft i entrepriseforhold
 4. Hjemmel kan bety at man er eier eller på annen måte lovlig kan bruke en ting, for eksempel noe man har lånt eller leid.Den berettigede betegnes da som hjemmelshaver.Dette må ikke forveksles med hjemmelsmann, den man utleder sin rett fra.Den som ved tinglysing er oppført som eier av en fast eiendom, har grunnbokshjemmelen til eiendommen.. Hjemmel brukes også om kravet til rettsgrunnlag.
 5. Selvbestemmelsesrett (eller autonomi) innen medisin betyr frihet til å treffe valg av betydning for eget liv og egen helse. Det er den enkelte pasient som bestemmer om han eller hun vil ha den helsehjelpen som tilbys. Pasientens selvbestemmelsesrett er også betegnet som pasientautonomi. For pasienter som ikke anses å være kompetent i forhold til å ta behandlingsavgjørelser, er.
 6. Rettskildeprinsipper er en felles betegnelse og retningslinje (normer) for hvordan man skal argumentere juridisk på en korrekt måte.. Hvordan man resonnerer (tenker) når man skal ta stilling til et juridisk spørsmål, blir styrt av visse rettskildeprinsipper, som er et sett retningslinjer som sier noe om hvilke rettskildefaktorer det er tillatt å bruke (relevansspørsmålet), hvordan en.
 7. En forening er en selveiende sammenslutning med medlemmer, som skal fremme ett eller flere formål av ideelt, politisk eller annen art

Rettsanvendelsesprosessens to hovedsteg er identifisering og fortolkning av primært rettsgrunnlag. Med primært rettsgrunnlag menes en rettsdannelse som inneholder vilkårene som må være oppfylt for at ønsket rettsvirkning skal inntre. I denne artikkelen behandles identifisering av primært rettsgrunnlag for kontraktsrettslige forpliktelser Også i interessetvister, der partene forhandler om opprettelse eller revisjon av en tariffavtale, gjelder fredsplikt i noen sammenhenger.Det gjelder bestemmelser om frister i arbeidstvistlovens §§ 18 og 25 som må være oppfylt før arbeidskamp kan iverksettes. Dessuten kan riksmekleren forby arbeidsstans i interessetvister så lenge offentlig mekling pågår, jamfør arbeidstvistlovens § 19

Primær betyr det som hører til, utgjør første trinn i utviklingsrekke, prosess eller lignende. Begrepet betyr også først og fremst eller førstehånds. I sammensetninger betyr det hoved-, eller første-. I planbestemmelsene bør det sammen med grad av utnyttelse, høyder, etc. for hvert område/hver områdetype gis en definisjon av de begrepene som brukes for å unngå tolkningstvil. Kommunal- og moderniseringsdepartementets veileder H-2300/2014 Grad av utnytting - Beregnings- og måleregler kapittel 1 gir en oversikt over boligtyper og begreper/definisjoner som brukes Hjemmel kommer fra norrønt «heimild» og kommer av «heimr», som betyr hjem.Hjemmel angir at noe tilhører, hører hjemme i, noe. Heimel betyr det samme som hjemmel og kan brukes både på bokmål og nynorsk. Ordet hjemmel brukes om juridiske sammenhenger og kan brukes i tre betydninger

Rettsgrunnlag. Den ulovfestede omgåelsesnormen er ulovfestet og har i all hovedsak blitt til ved Høyesteretts praksis (prejudikater) samt gjennom juridisk teori.. Vilkår. Igjennom rettspraksis har det kommet frem to vilkår som må være oppfylt for at omgåelsesnormen kan anvendes. Grunnvilkåret, slik det er formulert i Rt. 2007 s. 209 (Hex-dommen), «går ut på at det hovedsakelige. Heving i norsk rett. For å kunne heve en avtale trengs et rettsgrunnlag. Normalt vil man her først se om det finnes regler i preseptorisk (ufravikelig) lovgivning som kommer til anvendelse i det aktuelle tilfellet. Deretter ser en på om avtalen eller kontrakten selv regulerer hevingsadgangen Det er derfor vanskelig å gi en generell definisjon av allmenningsretten, og vil som regel ha et selvstendig rettsgrunnlag i hevd eller alders tids bruk. Bygdelag . Bygdelag er en betegnelse som har sitt grunnlag i de gamle norske lovene fra 1200-tallet og tidligere Definisjon av ulike begreper i forvaltningsloven 10. februar 1967 er gitt i § 2. Et vedtak er en avgjørelse som treffes under utøving av offentlig myndighet, og som generelt eller konkret er bestemmende for rettigheter eller plikter til private

Definisjoner. Definisjonen av parkering. Sak 2460 - 20.09.17. Videre la nemnda forståelsen av begrepet «parkering» som fremgår av trafikkreglene § 1 bokstav k til grunn. Det følger av nevnte bestemmelse at parkering er «[e]nhver hensetting av kjøretøy, selv om føreren ikke forlater det» Personvernforordningen (Forordning 2016/679, på engelsk General Data Protection Regulation, forkortet GDPR) er en forordning som skal styrke og harmonisere personvernet ved behandling av personopplysninger i Den europeiske union (EU). Opprettelsen av like regler for de næringsdrivende i EU, er også ment å tjene den økonomiske utviklingen i dette området Når det følger av § 3-4 tredje ledd at informasjon ikke skal gis til foreldrene eller andre som har foreldreansvaret og personen er under 12 år, kan den som yter helsehjelp, ta avgjørelse om helsehjelp som er strengt nødvendig, og som ikke er inngripende med hensyn til omfang og varighet Kirkebyggene er soknets eiendom med mindre noe annet følger av særskilt rettsgrunnlag. Kirkemøtet gir regler om krav til kirkebygg, forvaltning av kirkebygg og tilhørende fond, kirkebyggenes inventar og utstyr, og om bruk av kirkebygg, herunder betaling for bruk. Kongen kan gi forskrift om forvaltning av kulturhistorisk verdifulle kirker Kort definisjon Hensyn «Kvalitativt, kvantitativt eller artsmessig avvik mellom faktisk og kontraktsmessig ytelse som ikke skyldes forhold på kreditors side» •Definisjonen av et alminnelig mangelsbegrep er et hensiktsmessighets-spørsmål. Begrep som kobler sammen regler, ikke regel i seg selv Rettsfakta Rettsgrunnlag Rettsvirknin

Glosbe ordbok - ett sted, alle språk! Oversettelser, setningseksempler, uttaleopptak og grammatiske referanser. Finn ut mer betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg. Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne! Legg til betydnin Forsiden Frivillige og tvungne smitteverntiltak (covid-19) Ulike tiltak og rettsgrunnlag i helse- og omsorgstjenesten. Utdypning av rettsgrunnlagene. fordi all nødvendig helsehjelp ved COVID-19 vil være å anse som ordinær helsehjelp etter definisjonen i bl.a. helsepersonelloven § 3 tredje ledd 4 MEDERVERVSSAMEIE SOM RETTSGRUNNLAG 13 4.1 Innledning 13 4.2 Gjennomgang av rettspraksis fra Høyesterett 14 4.3 Momenter vokst fram i teorien 18 4.3.1 Oversikt 18 Det finnes i dag ingen entydig definisjon av begrepet samboere. En slik felles definisjon har ikke blitt ansett som ønskelig. Vi har fått nye regler om arverett for samboere Definisjoner. I loven her menes med. a. pasient: en person som henvender seg til helse- og omsorgstjenesten med anmodning om helsehjelp, Helsehjelp kan bare gis med pasientens samtykke, med mindre det foreligger lovhjemmel eller annet gyldig rettsgrunnlag for å gi helsehjelp uten samtykke

Jusinfo.no: Rettsgrunnlag i og utenfor kontrak

del i: innledning og bakgrunn 9 1 presentasjon av problemstilling og tema 9 2 begrepsbruk og definisjoner 12 2.1 ferdsel og friluftsliv 12 2.2 nye ferdselsformer og tradisjonelle ferdselsformer 12 2.3 utmark, natur, naturmiljØ og miljØ 13 2.4 aktØrer 13 2.5 betegnelse pÅ ulike ferdselsformer 13 3 avgrensninger 14 3.1 ferdsel i innmark 14 3.2 ferdsel med nytteformÅl 1 Definisjoner og begreper. Administrativ behandling av personopplysninger. Enhver behandling av personopplysninger som er foretatt i andre øyemed enn forskning. er det krav i artikkel 6 nr. 3 om supplerende rettsgrunnlag i nasjonale bestemmelser (lov eller forskrift). Det gjelder videre uavhengig av hvilket rettsgrunnlag GPS-bruken baserer seg på (samtykke, pasient- og brukerrettighetsloven § 4-6a, pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A eller helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9). Rapporteringen gjelder ikke vedtak om tildeling digitalt tilsyn i hjemmet (varsling fra sensorer ol.)

rettsgrunnlag - definisjon - norsk bokmå

Kravet til samtykke er lovfestet som alminnelig rettsgrunnlag for å yte helsehjelp, og fremgår av de sentrale lovene innen helse- og omsorgstjenesten. Vi må ha en forsvarlig forvaltning i et rettighetsbasert samspill med pasienten. Slik forvaltning er betryggende for pasienten definisjonen av innmark, blir slike veger som utgangspunkt å likestille med utmark (selv om annet rettsgrunnlag enn friluftsloven, f. eks servitutter, lokal sedvane, eller alders tids bruk. Tilsvarende kommer også til uttrykk i DNs overnevnte håndbok på s. 65:. rettskildemessig ramme med regnskapsloven som overordnet rettsgrunnlag, men er for alle praktiske formål et rettsområde med hovedsakelig innslag av privat lovgivning i form av ulike internasjonale og nasjonale regnskapsstandarder. Konsekvensen av disse vidt ulike utgangspunktene og kildegrunnlagene er at det slik vi oppfatter det har utvikle Tvungen legemiddelbehandling etter smittevernloven § 5-3 fjerde ledd er i denne sammenhengen ikke aktuelt som egen kategori, fordi all nødvendig helsehjelp ved COVID-19 vil være å anse som ordinær helsehjelp etter definisjonen i bl.a. helsepersonelloven § 3 tredje ledd

i!mange tilfeller ogs n¿dvendig rettsgrunnlag for gjennomf¿ring av tiltak og utbygging. I henhold til pbl. ¤ 12-7 kan det gis regulerings - bestemmelser til reguleringsplaner. Det kan i bestem - melsene fastsettes hvordan utforming og bruk av arealer og bygninger i et reguleringsomr de skal v¾re II Definisjoner Det at servituttretten ligger på privatrettens område, har betydning for hvilke rettsgrunnlag som er aktuelle, og vektingen av disse. Innenfor strafferetten som ligger på offentligrettslig område, er det primære rettsgrunnlaget lov

Rettsregel - Jusleksikon

Dom i Høyesterett - eiendomsrett til sjøgrunn. Høyesterett avsa 13. april 2011 dom HR-2011-814-A i sak som gjaldt eiendomsrett til sjøgrunn og spørsmål om hvor langt eiendomsretten strekker seg når det er brådypt inne ved land. Avgjørelse ⏲ 20. april 2011 00:00 Lovdata Del artikkel Høyesterett avsa 13. april 2011 dom HR-2011-814-A i sak som gjaldt eiendomsrett til sjøgrunn og. Det er vel 1620 kirkebygg som faller inn under kirkelovens definisjon av kirke eller kapell. 220 av dem er fredet, og 760 kirker har status som verneverdige

Så lenge private veier ikke går inn under definisjonen av innmark, Vei over innmark kan likevel være åpen for vanlig ferdsel på grunnlag av annet rettsgrunnlag enn friluftsloven, f.eks. servitutter, lokal sedvane, eller alders tids bruk § 11-8 Hensynssoner Kommuneplanens arealdel skal i nødvendig utstrekning vise hensyn og restriksjoner som har betydning for bruken av areal. Hensyn og forhold som inngår i andre ledd bokstav a til e, skal markeres i arealdelen som hensynssoner med tilhørende retningslinjer og bestemmelser

Hjemmel er rettsgrunnlag i lov, forskrift, rettspraksis eller annen rettskilde for en rettstilstand eller et vedtak truffet av offentlig myndighet. Publisert av: Halldis Skogen 04.09.2019. Del saken Del saken på Facebook Del saken på Twitter Del saken på LinkedIn Del saken på e-post. Bane NOR SF Postadresse rettsgrunnlag på dansk. Vi har én oversettelse av rettsgrunnlag i bokmål-dansk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale.rettsgrunnlag i bokmål-dansk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale Styresmaktene legg opp til at alle skal vere i arbeid så lenge dei kan, gjerne fram til den øvre aldergrensa på 72 år. Etter som føresetnadene for å gjere ein god jobb endrar seg gjennom eit langt liv, krev eit slikt mål at arbeidsgivarane følger opp plikta til å legge slik til rette at sjukdom og skadar ikkje oppstår som konsekvens av arbeidet For ofte forklares allemannsretten med hva man har rett til og hva man har krav på, uten at det snakkes om begrensningene og pliktene som følger med. Slik oppstår misforståelser, og det trekkes feilslutninger.. Ingen gleder uten grenser. Listen over hva man IKKE kan bruke allemannsretten til, er fryktelig lang. Heldigvis er katalogen over de lovlige bruksmåtene også stor og innholdsrik Dersom en behandling er i samsvar med artikkel 6 nr. 1 bokstav c eller bokstav e og har et rettsgrunnlag etter EU-retten eller nasjonal lovgiving, der tilhørende lovgivning regulerer den spesifikke behandlingen og en vurdering av personvernkonsekvenser allerede er gjennomført som ledd i utarbeidelse av rettsgrunnlaget (artikkel 35 nr. 10), unntatt hvis medlemsstaten har bestemt at det er.

Rettsregel - Wikipedi

§ 35-1. Virkeområde. Definisjoner § 35-2. Vilkår for gruppesøksmål § 35-3. Saken reises § 35-4. Godkjenning av gruppesøksmål § 35-5. Varsel om godkjent gruppesøksmål § 35-6. Gruppesøksmål som krever registrering av gruppemedlemmer § 35-7. Gruppesøksmål som ikke krever registrering av gruppemedlemmer § 35-8. Uttreden som. Definisjon av begreper 3! 1.3!Avgrensninger 3! 1.3.1!Selskaper med begrenset ansvar 3! 1.3.2!Selskapet er stiftet 3! 1.3.3!Selskapets aksjonærer 4! 1.3.4!Ansvarsgjennombrudd i vid og snever forstand 4! 1.4!Videre oppbygging av oppgaven 5! 2!RETTSKILDESITUASJONEN 6! 3!ALTERNATIVE FORMER FOR ANSVAR/ ANDRE RETTSGRUNNLAG 7! 3.1!Innledning 7! 3.2 Samtykkekompetanse handler om evnen til å forstå innholdet i en handling. En person som mangler samtykkekompetanse, kan fort bli lurt til å gjøre noe han eller hun ikke forstår hva innebærer, eller motsette seg hjelp uten å forstå hva dette innebærer § 22. Definisjon Med reguleringsplan forstås i loven her en detaljplan med tilhørende bestemmelser som regulerer utnytting og vern av grunn, vassdrag, sjøområder, bebyggelse og det ytre miljø i bestemte områder i en kommune innenfor den ramme §§ 25 og 26 angir. En reguleringsplan kan omfatte ett elle Andre definisjoner gis til hvert punkt der dette er relevant. Definisjon av betegnelser brukt om veiprofilet: Bymiljø Sandnes kommune Gravereglement Side 7 av 40 1.2 Lovbestemmelser, rettsgrunnlag og forskrifter 1.2.1 Kommunen som veiholder og myndighetsutøve

Hovedregelen er at du er dekket av folketrygdloven, hvis du er pliktig medlem av folketrygden. Hvilke ytelser du har rett til, avhenger av hvilket medlemskap du har, eller om du er dekket av en trygdeavtale Graveinstruks Nes kommune 2 Nes kommune www.nes-ak.kommune.no www.gravemelding.no Tlf.: 63 91 10 00 Forord Graving i veg og grunn medfører ofte ulemper i form av redusert framkommelighet og dårliger

rettskilder - Store norske leksiko

hjemmel eller rettsgrunnlag ikke bare for vedtak, men også for faktiske handlinger som kan sies å virke inngripende for enkeltpersoner - herunder i tilknytning til offentlig pleie og helsehjelp. Dette kravet springer ut av det alminnelige legalitetsprinsippet. Det har også forankring i menneskerettslige regler, blant annet De rettsgrunnlag på engelsk. Vi har én oversettelse av rettsgrunnlag i bokmål-engelsk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale. Norsk Bokmål. Engelsk. rettsgrunnlag. legal basis. Legg til ny oversettelse. Bøyelsen av rettsgrunnlag som substantiv. Entall. Flertall Definisjon. Konvensjonens artikkel 2 definerer folkemord som en Første gang konvensjonen ble brukt som rettsgrunnlag, var 2. september 1998, da det internasjonale rettstribunalet for Rwanda fant Jean-Paul Akayesu - tidligere borgermester i en småby i Rwanda - skyldig i ni tilfelle av folkemord Mange opplever at eiendommen deres blir eksproriert. Ekspropriasjon betyr at noen, om nødvendig med tvang, blir fratatt eiendom eller rettigheter mot erstatning. Her gis en kort oversikt over de viktigste lover og regler i ekspropriasjonsretten. Hva er ekspropriasjon? Ekspropriasjon betyr at noen om nødvendig med tvang, blir fratatt eiendom eller rettigheter mot erstatning Alt du trenger å vite om lag og foreninge

Rettskildelære - Jusleksikon

Strandretten er av Høyesterett i 1985 gitt den vide definisjon som en rett til uforstyrret å kunne nyte de fordeler som følger av at en eiendom ligger til sjøen. De fordeler som er be-skyttet på denne måten er blant annet adgangen til sjøverts adkomst - den såkalte tilflotts-rett- og mulighetene for bading og friluftsliv Definisjoner 8 Roller og ansvar 8 1 Generelle bestemmelser 9 1.1 Reglenes formål, virkeområde og innhold 9 1.2 Lovbestemmelser, rettsgrunnlag og forskrifter 9 1.2.1 Kommunen som veiholder og myndighetsutøver 9 1.2.2 Kommunen som grunneier utenfor veigrunn 9 1.2.3 Oppbygging og håndhevelse av reglene Et viktig skritt i folkerettmessig retning - og et snublesteg tilbake. Borgarting lagmannsrett snubler når den finner at alle FNs medlemsstater har rettsgrunnlag for å straffeforfølge terrorhandlinger på grunnlag av universaljurisdiksjon, mener artikkelforfatteren

Idunn er Nordens ledende nettsted for fagtidsskrifter og open access-bøker. Vi tilbyr unike søkemuligheter i kvalitetssikret innhold på tvers av over 60 ulike tidsskrifter COVID 19 - Ulike tiltak og rettsgrunnlag i helse- og omsorgstjenesten En veiledning til kommuner og fylkesmenn Innhold I. Matrise som viser rettsgrunnlag for ulike tiltak overfor personer med/uten samtykkekompetanse mv II. Forklaring til personkategoriene III. Forklaring til tiltakskategoriene IV. Utdypning av rettsgrunnlagene mv

- Endret layout: Kursiv og definisjoner er borte ny font, økt bruk av bilder og illustrasjoner 08.06.17 3.0 Tredje utgave av veilederen med følgende endringer: - Tatt inn personvern - Omhandler mer veiledning om juridiske problemstillinger - Skrevet om kommunens, leverandørers, databehandlere, og andres ansva Definisjon av umatrikulert grunn i matrikkelforskriften § 2 bokstav l): Grunneiendom eller festegrunn som var lovlig opprettet før grunneiendomsdelen av grunneiendoms- adresse- og bygningsregisteret (GAB-registeret) ble satt i kraft anna rettsgrunnlag.. forhold til f.eks. en tredjeperson som etter avtale, eksproprias jon eller annet rettsgrunnlag overfor grunneieren har en særrett til å legge ledninger mv. på eiendommen. At § 32 er en bestemmelse som må forstås som en rådighetsbegrensningmed slike virkninger, fremgår av så vel lovens ordning, som av veglovens forarbeider 1.3 Lovbestemmelser og rettsgrunnlag..7 1.3.1 Kommunen som myndighetsutøver, veiholder, og grunneier.....7 1.3.2 Graving i riks- og Andre definisjoner gis til hvert punkt der dette er relevant. Definisjon av betegnelser brukt om veiprofilet: K = kjørefelt. En reguleringsplan er i mange tilfeller nødvendig rettsgrunnlag for gjennomføring av tiltak og utbygging. Vi kan utforme to typer reguleringsplaner, områdeplan og detaljplan. Områdeplan Brukes av kommunen der det er krav om slik plan i kommuneplanens arealdel, eller kommunen finner at de

DEFINISJONER 5 1 GENERELLE REGLER OG HJEMMEL 7 1.1 Bakgrunn og formål for reglene 7 1.2 Gyldighetsområde 7 1.3 Lovbestemmelser og rettsgrunnlag 7 1.3.1 Kommunen som myndighetsutøver, veiholder, og grunneier 7 1.3.2 Graving i riks- og fylkesveier 8 1.3.3 Private veier på kommunal grunn 8 1.4 Refusjoner Det er mye snakk om personvern og GDPR. Hva betyr det egentlig og hva innebærer det for din bedrift? NHO gir deg kunnskapen og verktøyene du trenger

Proffenterprise - Advokat Helge A. Tryti. 3. Generelt om Norsk Standards kontrakter (NS-kontrakter) Norsk Standard (NS) er standardiserte kontraktsvilkår utarbeidet i samarbeid mellom bransjeorganisasjoner, forbrukerorganisasjoner og det offentlige, i ulike komiteer Introduksjon Rettsgrunnlag Vurdering Avgjørelse Hanna er 20 år og lettereutviklingshemmet.Hunharfåttvondt i envisdomstann,og kommer til undersøkelse hos tannlegen. Tannlegen ser at det er en begynnende betennelse. Hun forklarer Hanna at det er bestå operere ut tanna først som sist - den vil raskt komme til å bli vondere rettsgrunnlag, typisk en lovhjemmel. Se mer om dette under kapittel om rettsgrunnlag for medvirkning i prosjekt. Velferdsteknologiens ABC stiller under punktet «Viktige begreper» i del c opp en definisjon av inngripende teknologi. Etter denne anses «all sporings-, lokaliserings-, overvåkings- o

Innledningsvis forklarer vi definisjoner og begreper, deretter kommer spørsmål som gjelder forskning i praksis, og avslutningsvis kommer generell informasjon om GDPR, eller GDPR for nybegynnere. (REK) etter § 29 osv.) gir supplerende rettsgrunnlag etter nasjonal rett En identifisering av rettsgrunnlag er nødvendig for å kunne gjennomføre en drøftelse pro/contra, se nedenfor om drøftelsen. Du bør også identifisere den innsigelse den annen part - Lars Holm - gjør gjeldende mot kravet fra Peder Ås. Det gjør det lettere å finne frem til . Virksomhetens ansvar. Personopplysningsloven inneholder noen personvernprinsipper som alle virksomheter må følge. Ett av prinsippene er ansvarlighet. Dette prinsippet går ut på at virksomheten skal ha full oversikt over sin behandling av personopplysninger og iverksette tekniske og organisatoriske tiltak som gjør at loven følges Om en person er samtykkekompetent eller ikke, vurderes i hvert enkelt tilfelle. Du kan være samtykkekompetent i noen spørsmål, mens du ikke er samtykkekompetent i spørsmål som krever en mer sammensatt vurdering Enkelte personer med demens - som mangler samtykkekompetanse - kan motsette seg å ta imot helsehjelp, uten at de forstår rekkevidden av dette. Pasient- og brukerrettighetsloven slår fast at helsehjelp bare kan gis med pasientens samtykke, med mindre det foreligger lovhjemmel eller annet gyldig rettsgrunnlag for å gi helsehjelp uten samtykke

Video: hjemmel - Store norske leksiko

Eiendomsrett til den private veien er ofte avgjørende for hvem som kan iverksette ulike tiltak på veien: For eksempel adgang til å sette opp bom og eventuelt også kreve bompenger.Ofte vil den som har eiendomsrett til grunnen også ha eiendomsrett til selve veien. Det trenger imidlertid ikke alltid å være slik: Et praktisk eksempel er skogeieren som med tillatelse fra naboen har bygd vei. Medisinsk og helsefaglig forskning (helseforskning) er forskning på mennesker, humant biologisk materiale eller helseopplysninger der formålet er å skaffe til veie ny kunnskap om helse og sykdom. Gjennomføring av medisinsk og helsefaglig forskning reguleres av helseforskningsloven med tilhørende forskrift. Behandling av personopplysninger i medisinsk og helseforsknin 9 Nygaard, Nils, Rettsgrunnlag og standpunkt, s.197 10 Som over, s.210 -211 11 Rundskriv IS-10/2008 s.3 12 Syse, Aslak, Rettssikkerhet og livskvalitet for utviklingshemmete, s.201 . 6 på noen prosessuelle spørsmål, som for eksempel om hvem som er vedtaksberettiget til å fatt 6.1 Definisjon: testasjon til fordel for hverandre, § 49.3. Særlige regler i § 57.3 (for alle) og §§ 58 og 67 (bare for ektefeller) 6.2 Situasjonen før første dødsfall § 57.3 regulerer endring/tilbakekall. 6.3 Situasjonen mellom første og annet dødsfall - rådighete

selvbestemmelsesrett - Store norske leksiko

Rettskildeprinsipper - Jusleksikon

Rettsgrunnlag og prinsipper for taksering boliger og fritidsboliger 1.1.Rettsgrunnlag Kommunestyret har vedtatt å taksere boliger i henhold til eiendomsskattelovens § 8 C-1 ved 6.5.Måleenheter for bygningsarealer og definisjon av grunnarealer: BRA og BYA, matrikkelenhe Definisjoner _____ 5 1 Generelle bestemmelser 1.2 Lovbestemmelser, rettsgrunnlag og forskrifter 1.2.1 Kommunen som veiholder og myndighetsutøver Veilovens § 32 og § 57 gir veiholder rett til å stille vilkår for graving, legging av ledninger o Helseforskning er avgrenset gjennom definisjonen i helseforskningsloven paragraf 4a, «virksomhet som utføres med vitenskapelig metodikk for å skaffe til veie ny kunnskap om helse og sykdom». Det stilles i tillegg krav om supplerende rettsgrunnlag i nasjonale bestemmelser Innlæringsmål Kjenne til formålet med kvalitetssikring og grunnleggende kvalitetssikringsprinsipper. Kunne nevne vanlige kilder til feil i legemiddelhåndteringen. Kjenne til konsekvenser av feilbruk. Ha kunnskap om tiltak som kan bidra til å forebygge feilbruk. Kvalitetssikring av arbeidet med legemidler har til hensikt å sikre at pasienten får korrekt behandling, noe som innebærer en. En definisjon av begrepet er gitt i forskriftens § 4. For bortfesteren vil det være en fordel om eiendommen anses å være landbrukseiendom. Unntaket i § 34 tredje ledd vil da komme til anvendelse. Et annet viktig unntak fra retten til innløsing av festetomt er bortfesterens rettsgrunnlag

Hva er en forening? Brønnøysundregistren

rettsgrunnlag i strafferetten, men kan fungere som et støttemoment for resultatet.23 Dansk og svensk rett har bestemmelser som rammer handlinger som i stor grad tilsvarer brudd på strl. § 390.24 Reelle hensyn vil kunne få avgjørende betydning der lovtekst, forarbeider og høyesterettspraksis samlet gir tvil om tolkningsresultatet.2 1.1 Reindriftas rettsgrunnlag 4 1.2 Reindrift og ekspropriasjon 5 1.3 Reindrift og naturmangfoldloven 6 1.4 Plan - og konstituerer ikke reindriftsretten, men gir en nærmere definisjon av innholdet i disse rettighetene, samt en regulering og styring av utøvelsen

Et slikt rettsgrunnlag finnes i et nett av traktater om informasjonsutveksling. Traktatbestemmelser om dette har vi hatt lenge, Regler av denne typen forutsetter en nærmere definisjon av hva som skal anses som skatteparadis, og det er ikke enkelt. Foto: Universitetsforlaget Aktuelle rettsgrunnlag er: •samtykke (forutsetter samtykkekompetanse) •ellers: hjemmel i lov Relevante lovhjemler ved manglende samtykkekompetanse er pbrl. § 4-6a der personen ikke motsetter seg tiltaket, og pbrl. kapittel 4A ved eventuell motstand. For personer med utviklingshemming er hol. kapittel 9 riktig rettsgrunnlag. 21.03.201 Begrep Definisjon Referanse Helseopplysninger Personopplysninger om en fysisk person fysiske eller psykiske helse, rettsgrunnlag i vår nasjonale rett Behandlingen etter bokstav b) g) h) i) og j) Må i tillegg være tillatt i unionsretten eller nasjonal rett . Supplerende nasjonalt rettsgrunnlag

Primært rettsgrunnlag i kontraktsretten - Nr 06 - 2012

 • Fotoformat 11er.
 • Aure arena.
 • 10 orte an denen man in wien noch nie gewesen ist.
 • 1999 hits.
 • Englisch unit 1 klasse 6.
 • Perser katt nyser.
 • Rikaste delstaten i usa.
 • Airedale hamburg.
 • Matilde faria matilde mourinho.
 • Båttur i miami.
 • Blauer leguan.
 • Natt til 17 karakterer.
 • Isotretinoin syden.
 • Mobilskole levanger.
 • Moonlight bright as day 5000.
 • Melde seg ut av sats.
 • Ctf dortmund 2018.
 • Chess the movie.
 • Scoutguard sg885.
 • Black label salzburg fotos.
 • Mia og meg bursdag.
 • Beste bensinkort 2018.
 • Bærum kart.
 • Pasvikelva kart.
 • Tv2.no skal vi danse 2017 stem.
 • Baby reagerer på soya.
 • Doro phoneeasy 624 batteri.
 • Molekylformel vann.
 • E=mc2 forklaring.
 • Lørdagsjazz høvleriet 2018.
 • Er yoghurt lett fordøyelig.
 • Wellness wochenende bayern günstig 2 personen.
 • Adidas outlet göteborg.
 • Libyan civil war.
 • Vegetarier witze bilder.
 • Barn som snubler.
 • Hødnebø møbelfabrikk.
 • Hoteller i fusa norge.
 • Sweet chilisaus.
 • Intel core i7 7500u.
 • Statsobligasjoner definisjon.