Home

Minste kvadraters metode excel

Note Pad · Templates · To-Do Lists · Grocery List

Når vi her videre starter med å løse disse to ligningene benytter vi derfor identisk fremgangsmåte som under minste kvadraters metode. Før man begynner å løse de to første ligningene med hensyn på \(\beta_0\) og \(\beta_1\) kan det lønne seg å innføre en notasjon som skjuler summene som inngår i disse to ligningene Minste kvadraters metode, metode for behandling av observasjonsmateriale, først brukt av Carl Friedrich Gauss og kort tid senere uavhengig offentliggjort av Adrien M. Legendre (1806). Metoden brukes når man skal finne en teoretisk sammenheng ut fra observerte verdier, og går ut på å velge en slik løsning at spriket mellom observasjonene og løsningen er minst mulig

I minste kvadraters metode definerer man en «avstand» mellom observasjonspunktene og den tilpassede, eller estimerte, linja. Man lar så den estimerte linja være den linja som minimerer denne avstanden Ma-1640 Statistikk Simulering K12 Korrelasjon / Regresjon. 01 Korrelasjon / Minste kvadraters metode Excel 02 Korrelasjon / Minste kvadraters metode Mathcad Korrelasjon / Minste kvadraters metode Excel 02 Korrelasjon / Minste kvadraters metode Mathca Minste kvadraters regresjon Hvordan finne «beste» b. 0. og . b. 1. fra data? Ingen linje vil gi perfekt tilpasning Ønsker . vertikal. avstand mellom linje og observert . y. verdi minst mulig Minste kvadraters regresjonslinje : Linjen som gjør kvadratsummen av vertikale avstander minst mulig Observasjoner (x. 1,y. 1),...,(x. n,y. n. Minste kvadraters metode på matriseform Anta vi har tre observasjoner Hx0, y0L, Hx1, y1L, Hx1, y2L som vi forventer skal ligge på en rett linje. Likningene (1) og (2) med n = 2 kan da skrives: H1+1+1La + Hx0 +x1 +x2Lb = y0 +y1 + y2 Hx0 +x1 +x2La + Ix0 2 +x 1 2 +x 2 2Mb = x 0 y0 +x1 y1 +x2 y2 Vi sier at likningene er skrevet på normalform

Mindste kvadraters metode Når man arbejder med en mængde data, ønsker man nogle gange at lave en regression, for at undersøge om der kan findes en tendens. En meget almindelig type regression er den lineære regression Minste kvadraters metode - en historisk reise v/Rune Øverland, Trainor Elsikkerhet AS Minste kvadraters metode er et matematisk verktøy for behandling av (måle-)observasjoner; enten det gjelder å bestemme en kalibreringskurve eller estimere en kometbane. Metoden brukes når man skal bestemme en teoretisk modell ut i fra observerte verdier Beskrivelse. Funksjonen RETTLINJE beregner statistikken for en linje ved å bruke minste kvadraters metode til å beregne en rett linje som er best tilpasset dataene, og returnerer deretter en matrise som beskriver linjen. Du kan også kombinere funksjonen RETTLINJE med andre funksjoner for å beregne statistikken for andre typer modeller som er lineære i de ukjente parameterne, inkludert. Minste kvadraters metode. Det er sjelden at observerte data ligger langs en helt rett linje, og det kommer tydelig frem i eksemplet i figur 1. Vi ser en tendens til at livskvalitetsskåren faller med økende CRP, men det er en god del uforklart variasjon, altså en forskjell mellom observert verdi og den verdien modellen predikerer Økonometri The regression model OLS Regression Ulf H. Olsson CO 75/ november 1975 TRE-TRINNS MINSTE KVADRATERS METODE Kvadraters Magazine

Den mest vnlige som jeg antar Geogebra og Excel bruker er minste kvadraters metode. Som prøver å minimere den totale kvadratiske avstanden fra punktene til linja. Her står det mer om lineær regresjo Standard minste kvadraters metode: Beregner regresjonslinjen slik at summen av de kvadrerte avvikene (i y ­retning) fra regresjonslinjen er minimert. Antar normalfordelte og konsentra ­ sjonsuavhengige avvik og usikkerhet bare i y­ verdier. Finnes tilgjengelig i Excel regneark På bildet over ser du hvordan du bruker PROGNOSE i Open Office Calc eller Excel. I dette tilfellet får vi 139,76 cm for en 11-åring. Programmet finner en funksjon f x = a x + b slik at for en hver x-verdi gir f x prognosen for y-verdien. a og b i funksjonen avhenger av dataene og regnes ut på følgende måte Minste kvadraters metode med anvendelser., Potensrekker, taylorrekker. Taylorpolynomer i 2 variable. Funksjoner av flere variabler, partiell derivasjon, ekstremalverdiproblemer. Læringsutbytte. Kunnskap Kandidaten kjenner: komplekse tall på normal- og polarformer og Eulers formel Minste kvadraters metode Ax = b (1) • A m×n matrise, rang(A) = n • kolonnevektoreneiA, a1,a2,··· ,an dan-ner basis for underrommet V i Rm • (1) er inkonsisten hvis b ikke er i V. • Tilnærmet løsning x¯ finnes ved å løse normalligningen ATAx¯ = ATb (2) En vektor b som ikke er i V kan skrives som b = p+

Videoen bygger på videoer fra tidligere i videoserien Funksjonsidentifikasjon og parameterestimering, og viser hvordan man vha Matlab kan bruke Minste Kvadraters Metode til å estimere en. Minste kvadraters metode med anvendelser., Potensrekker, taylorrekker. Taylorpolynomer i 2 variable. Funksjoner av flere variabler, partiell derivasjon, ekstremalverdiproblemer. Læringsutbytte. Kunnskap. Kandidaten kjenner: - komplekse tall på normal- og polarformer og Eulers formel

RETTLINJE (funksjon) - Støtte for Offic

metode Inferens EXCEL Intervallogtester 11.6Prediksjon 11.7Valgav regresjonsmodell Oppgaver 11.8ANOVA-tabelli regr.analyse 11.12Korrelasjon 11.10Dataplotti regr.analyse Obs! BjørnH.Auestad Kp.11:Regresjonsanalyse-2/5 Formler for beregning av trendlinjer Lineær. Beregner en linje ved hjelp av minste kvadraters metode, som gitt ved denne formelen: hvor m er stigningstallet og b er skjæringspunktet.. Polynom. Beregner en linje gjennom to eller flere punkt ved hjelp av minste kvadraters metode, som gitt ved denne formelen Excel er også et kraftig matematisk program med innebygde funksjoner som kan hjelpe deg med algebra , kalkulus og statistikk . Et nyttig Excel-funksjon er den minste kvadrater funksjon, LINEST . LINEST funksjonen er en avansert dataanalyse funksjon som tar de tilgjengelige dataene og beregner skråningen av linjen y = mx + b ved hjelp av minste kvadraters metode

Funksjoner i Microsoft Excel 2016. Funksjonskodene som listes opp på denne siden referer til engelsk språkversjon og gir en kort beskrivelse av hva funksjonene utfører. LINEST Funksjonen beregner statistikken for en linje ved å bruke 'minste kvadraters' metode til å beregne en rett linje som er best tilpasset dataene,. kvadraters metode gir da følgende formel til å bestemme a⁄ og b⁄: b⁄ ˘ Sxy S2 x,a⁄ ˘ y¯¡b⁄x¯ (0.1) der xog¯ y¯ er middelverdiene, og S2 x og Sxy er definert som i forrige oppgave. Lineæremodeller Mattematikk brukes mye til å finne sammenhenger mellom forskjellige størrelser i naturfag, teknologiske fag og samfunnsfag Når vi bruker dette kriteriet, snakker vi om minste kvadraters metode. Matematisk kan vi vise at denne minimumslinjen (best fit) alltid vil gå gjennom det dobbelte midtpunktet. Regresjon og korrelasjon henger nøye sammen Minste kvadraters metode eksempel Eksempel (Matlab): Minste Kvadraters Metode (12/17) Fullstendige kvadraters metode; Eksempel (Matlab): Minste kvadraters metode på ulineære funksjoner (14/17) Eksempel: Tvinge Minste Kvadraters Metode til å krysse et bestemt punkt (16/17) Minste kvadraters metode (10/17

LSDM = Minste kvadraters avstand metode Ser du etter generell definisjon av LSDM? LSDM betyr Minste kvadraters avstand metode. Vi er stolte over å liste akronym av LSDM i den største databasen av forkortelser og akronymer. Det følgende bildet viser en av definisjonene av LSDM på engelsk: Minste kvadraters avstand metode Enkel og multiple regresjonsanalyse. Noen hovedemner: minste kvadraters metode (MKM), hypotesetesting, brudd på forutsetningene til MKM, Generalized Least Squares (GLS) og dummy variabler. Programmet Stata blir brukt i øvingene på PC og i obligatorisk semesteroppgave

Excel minst kvadrater metode

 1. ste kvadraters metode. Eksempler på bruk RETTLINJE(B2:B10; A2:A1
 2. ste kvadraters metode) Binomial fordeling Poisson fordeling Variansanalyse Litteratur Statistikkprogrammet R. Det finnes en lang rekke statistikkprogrammer som kan brukes til analyse av et datasett. Det ligger muligheter i Excel, og i tillegg finnes avanserte programmer bl.a. SPSS, SPLUS, SAS, og Minitab
 3. Minste kvadraters metode Dette er en teknikk for a nne tilnˆrmede l˝sninger til systemer med ere ligninger enn ukjente. La oss si at Aer en reell m n-matrise, og at x og b er kolonnevektorer i henholdsvis Rn og Rm. Vi ˝nsker a betrakte systemet Ax = b for m>n

Legge til en trendlinje eller en glidende

Minste kvadraters metode på ulineære funksjoner (13/17

 1. ste kvadraters metode vil tilpasse en rett linje på formen y = mx+b til dine måledata. - Excel kommer opp med forslag til formel for denne linja - og angir en residual R-verdi som viser hvor godt linja passer dine måledata. R kan ligge i området 0 - 1
 2. ste kvadraters metode Ser du etter generell definisjon av OLSM? OLSM betyr Vanlige
 3. ste kvadraters metode Test på lineær sammenheng Den lineære regresjonsmodell y = a + bx +e Ingen sammenheng.
 4. 2 Minste kvadraters metode Her kommer noen oppgaver ifm Minste kvadraters metode, eller Least Square method (LS) som det heter på engelsk. Task 4: Løse likningssett Gitt følgende likninger: ! +2! %=5 3! +4! %=6 Sett opp likningene på formen +!=, og løs likningssettet (!=+-,). Bruk håndregning, samt kontroller svaret vha MathScript
 5. ste kvadraters metode. Det å inkludere tid som variabel, kompliserte metoden, og gjorde hele prosessen langt

Hvordan bruke Excel til Interpoler - Datamaski

 1. Komplekse tall, en utvidelse av det reelle tallområdet slik at alle mulige rotutdragninger kan utføres, i tillegg til de fire elementære regningsartene addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon. Symbolet for mengden av de komplekse tall er \(\mathbb{C}\). Det enkleste eksempelet på en situasjon der vi har behov for en slik utvidelse, er ligningen x2 + 1 = 0, som ikke har noen.
 2. g av observasjonsmateriale, først nytta av Carl Friedrich Gauss og kort tid etter uavhengig offentleggjord av Adrien-Marie Legendre (1806). Metoden vert nytta når ein skal finne ein teoretisk samanheng ut frå observerte verdiar, og går når ein skal finne ein teoretisk samanheng ut frå observerte verdiar
 3. ste kvadraters løsningen av (1.1) i LabVIEW på
 4. istrasjonsutgifter per innbygger. 2003. Estimeringsmetode er vanlig

11.2 Appendiks 2: Minste kvadraters metode med og uten tidsdummyer..... 53 11.3 Appendiks 3: Paneldataregresjon versus regresjon ved minste kvadraters metode 56 11.4 Appendiks 4: Residual histogram.. 58 11.5 Appendiks 5: Paneldata versus minste kvadraters metode med EU-dummy. Denne ordlisten kan lastes ned ved å trykke 'Fil' deretter 'last ned som', og velge ditt favorittformat. Etter du har lastet den ned, kan du bruke ''de små pilene'' til å sortere, velge ut de som har ''Ja'' i TMA4240 kolonnen, med mer

Lineær regresjon - Wikipedi

\chapter{KURVETILPASNING \label{ch.kurve} } \subsection*{M l} M let med dette tillegget er l re studentene minste kvadraters metode og bruk av regresjonsanalyse p li III. Minste kvadraters metode (MKM) Føyning av en rett linje til data MKM (Ordinary least squares, OLS): Den linjen som minimerer summen av kvadrerte residualer TSS = ESS + RSS Total Sum of Squares = Explained Sum of Squares + Residual Sum of Squares 22 11 ()Ö nn t t t tt e Y Y RSS) 2( Ö ) 2 2 t t Y e grunnlaget for at det i denne oppgaven gjennomføres to ulike analyser: minste kvadraters metode (OLS) og to-trinns minste kvadraters metode (2SLS). Det vil estimeres fire modeller for regulerbar vannkraft: Modell 1: Norge, Modell 2: Sør-Norge, Modell 3: Midt-Norge og Modell 4: Nord-Norge, hvor hver modell vider

Fullstendige kvadraters metode - Matematikk

Tor Espens blogg: Minste kvadraters metode i R

2.1.1 Minste kvadraters metode (OLS) Det er ulike metoder for å estimere verdiene til regresjonskoeffisienten β, hvor den mest vanlige for lineære regresjonsmodeller kalles minste kvadraters metode, eller Ordinary Least Squares (OLS). Tilnærmingen går ut på å minimere summen av de kvadrerte avvikene ti Minste kvadraters metode forsøker å minimere disse for å finne den beste helningen til parameteren som forklarer en variabels påvirkning (X) på en annen (Y). Residual eller feilleddet/restleddet (ofte benevnt e eller med det greske tegnet '''ε''' (epsilon)) i en regresjonsanalyse er all variasjon i en effektvariabel som en modell ikke klarer å fange opp. 3 relasjoner Sjekk Minste kvadraters metode oversettelser til Fransk. Se gjennom eksempler på Minste kvadraters metode oversettelse i setninger, lytt til uttale og lær grammatikk 3 Sammendrag Atle Fremming Bjørnstad og Marte Solli Utviklingen i folketrygdens utgifter til sykepenger* Rapporter 2006/40 • Statistisk sentralbyrå 200

Minste Kvadraters Metode

Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's. Minste kvadraters metode avslører at estimeringsresultatene for disse to tilnærmingene er stort sett i samsvar med Benhabib og Spiegel (1994). Ved bruk av humankapital som en ordinær produksjonsfaktor i et vekstregnskapsrammeverk får humankapitalvekst en insignifikant og negativ effekt på økonomisk vekst i samtlige spesifikasjoner

www.jetlundweb.n OLS - minste kvadraters metode (ordinary least squares) P/B - markedsverdi av egenkapital dividert med bokført egenkapital P/E - markedsverdi av egenkapital dividert med resultat etter skatt RI - superprofitt ROE - egenkapitalavkastning ROIC - avkastning på investert kapital RONIC - avkastning på ny investert kapita PLS- Prinsipal minste kvadraters metode TIMSS- Trends in International Mathematics and Science Study . 11 1. Innledning Kunnskapsdepartementet (2010) betrakter matematikk som et av skolens viktigste fag og mener kunnskap i matematikk er en del av allmenndannelsen Minste kvadraters metode. 2003. Kilde: SSB og NSD,.....41 Tabell 6.6 Regresjonsanalyse av utgifter til hjemmetjenester per innbygger, dekomponert i utgifter per bruker og bruker per innbygger. Alle avhengige variable målt log-lineært. Minste kvadraters metode. 2003

Minste kvadraters metode - Wikipedi

Minste kvadraters metode Det er sjelden at observerte data ligger langs en helt rett linje, og det kommer tydelig frem i eksemplet i figur 1. Vi ser en tendens til at livskvalitetsskåren faller med økende CRP, men det er en god del uforklart variasjon, altså en forskjell mellom observert verdi og den verdien modellen predikerer Minste kvadraters metode. xly6ak » 19/02-2012 12:22 . Okay kan prøve å utdybe litt mer oppgaven går ut på å å bruke minste kvardraters metode (least squares) for å finne den tilnærmede løsningen. Siden forholde mellome x og y ikke er en rett linje. så oppgaven gir punktene (1,12),. Minste kvadraters metode. En spesiell metode, som ut fra gitte observasjoner estimerer ukjente størrelser som opptrer i en viss statistisk modell.Spesielt benyttes metoden i sammenheng med regresjonsanalyse og variansanalyse.. Her er et forsøk på å beskrive metoden på forenklet vis: Anta at vi vil velge en linje som på «best mulig måte» passer med et datamateriale med dataparene x, y.

Enkel lineær regresjon - wiki

Hvis noen elever er veldig fort ferdig med oppgaven, og du mener at resten av klassen skal få litt mer tid, kan du be dem å løse en ligning der de kan bruke denne metoden. Her er det vist et eksempel hvordan man kan løse en ligning med hjelp av fullstendig kvadraters metode. Aktivitet 3 (tilleggsoppgave) Løs likningen a 2 + 6a = 11 Ortogonale projeksjoner og minste kvadraters metode; Gram-Schmidt prosessen og QR-faktorisering; Singulærverdidekomposisjon; Kondisjonstall; Tikhonov regularisering; De praktiske anvendelsene inkluderer: Optimering under bibetingelser; Principal component analysis; Lineær regresjon (Principal Component Regression, Weighted Least Squares.

- Utjevne et målingssett ved minste kvadraters metode - Analysere kvaliteten av målinger, grunnleggende data og resultatene - Bruke standard Norske utjevningsprogramvarer - Bruke GPS-baserte utjevningsprogramvarer - Levere relevante prosjektrapport i henhold til gjeldende profesjonelle standarder

Digitale forelesninger. Forelesningene dette semesteret er digitale. I følgende tabell finner dere oversikt over tema for forelesningene og hvilke kapitler i læreboka disse dekker Høgskolen i Gjøvik, Ålesund og Sør-Trøndelag fusjonerte 01.01.2016 med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). HiG ble etablert i 1994 som følge av den nasjonale omorganiseringen av høgere utdanning. HiG besto tidligere av profesjonshøgskolene Gjøvik ingeniørhøgskole og Sykepleierhøgskolen i Oppland, som ble slått sammen til en høgskole EFTER MINDSTE KVADRATERS METODE AF RUNE STUBAGER & KIM MANNEMAR SØNDERSKOV 5. udgave, januar 2011 . FORUDSÆTNINGER FOR LINEÆR REGRESSION OG VARIANSANALYSE EFTER MINDSTE KVADRATERS METODE Rune Stubager Tlf. 8942 1308 E-mail: stubager@ps.au.dk Kim Mannemar Søndersko Minste kvadraters metode; SME for enkel lineær regresjon; Egenskaper til regresjonsestimatorene; Inferens for regresjonsparametrene; Prediksjon og prediksjonsintervall i enkel lineær regresjon; Relevante lenker. Videoer: Enkel lineær regresjon: Stigningstallet (0:49:04, Mette Langaas).

minste kvadraters metode - Store norske leksiko

Minste kvadraters metode Tilpasning til rett linje ; Matriseformalisme og minste kvadraters metode ; Tilpasning til høyeregrads polynom ; Oppgaver til Kapittel 4 ; Beregninger relatert til fagverk Sammenhengen mellom nodeforflytning og endringer i stavlengde ; Redusert insidensmatrise og statisk bestemte strukturer ; Beregning av indre stavkrefte identifisert, svarte på spørsmålet om hvor, mens de følgende minste kvadraters metode (MKM) svarte på hvorfor erstatningsutbetalinger varierte. Dette ble forklart ved bruk av ulike terrengparametere som skråning, aspekt og kurvatur. Videre ble en akkumuleringsvariabel og egenskaper tilknyttet avløpssystemet inkludert Estimering: Minste kvadraters metode (Kap 11.3) Eigenskapar for estimatorar (Kap 11.4) Ingelin Steinsland, 11.november 2016 Kap 11. Enkel lineær regresjon og korrelasjon. 7 . Parametrisk systemidentifikasjon: ARX og ARMAX modeller, adaptive filter, rekursiv minste kvadraters metode. Tilstandsestimering: tilstandsrommodell, varianter av Kalman filter. Modellering fra masse og energibalanser, diskretisering av kontinuerlige systemer og elementer av feildiagnose. Forkunnskarav Ingen. Eksamen/vurdering De statistiske metodene som vil brukes i emnet kan inkludere en/to-faktors ANOVA (variansanalyse), lineær og ikke-lineær minste kvadraters metode for en rett linje (regresjon), analyse av kovarians (ANCOVA), ikke-parametriske teknikker, generaliserte lineære modeller, analyse av tidsrekker, generaliserte minste kvadrater, blandet effekt modeller, overlevelsesanalyse, faktoranalyse, PCA, PLS.

Minste kvadraters metode

minste-kvadraters metode. Den estimerte modellen er på såkalt theta-format, som er en intern modellform som benyttes i SIT. En modell på theta-format kan uttrykkes i mange andre modellformater (som demonstrert i iddemo). Kjør ovennevnte demo, og prøv å forstå hva de enkelte uttrykkene i skriptet gjør. minste kvadraters metode (MKM) for paneldata. Vi fokuserer primært på MKM med faste årseffekter og modeller med faste kommuneeffekter (fixed effects, FE). MKM-modellene med faste årseffekter er egnet til analyser der interessen er knyttet til kommunespesifikke variable vektet minste kvadraters metode (VMKM) i stedet for vanlig minste kvadraters metode (MKM). VMKM bruker de oppgitte standardavvikene fra hver artikkel som vektgrunnlag. Vi forventer på forhand at vekting vil føre til bedre estimater fordi artikler med mye usikkerhet blir mindre vektlagt enn artikler der de estimerte inntektselastisitetene er.

Ma-1640 Statistikk - grimstad

nasjonalprodukt (BNP) for USA i perioden 1961-2014 (totalt n=54 observasjoner), ved hjelp av minste kvadraters metode. Veksten måles sammenlignet med året før. F.eks. er 2 for 1961 -2,01 som vil si at utslipp av CO 2 gikk ned med 2,01% fra 1960 til 1961. for 1961 er 0,616 som vi i estimater basert på minste kvadraters metode. Figur 1 gir en illustrasjon av problemet, og viser hvordan heterogenitet i avkast-ning av utdanning og generelt evnenivå kan gi skjeve estimater på avkastningen av utdanning når disse baseres på minste kvadraters metode brukt på tverrsnitts-materiale. De tynne linjene angir d Den nye kommuneloven angir kun en metode (§14-18 1.ledd) for beregning av minimumsavdrag. Det er forenklet modell, med fradrag av ikke avskrivbare anleggsmidler. Denne metoden sikrer at avdragsprofilen for samlet lånegjeld samsvarer med kapitalslitet PLS Delvis minste kvadraters metode PTGC Temperaturprogrammert gasskromatografi PTV Programmed temperature vaporisator Py-GC-MS pyrolyse-gasskromatografi-massespektrometri R Korrelasjonskoeffisient RSD Relativt standardavvik SIM Selected ion monitoring Spp. Species pluralis TAA Tetraalkylammoniumsal kunne utføre kurvetilpasning ved bruk av minste kvadraters metode ; kjenne til definisjoner og begreper i forbindelse med laplacetransformasjoner ; kunne bruke laplacetransformasjoner som metode for å løse ordinære differensiallikninger og systemer av slike ; kjenne til definisjoner og begreper i forbindelse med fourierrekke

Mindste kvadraters metode (Matematik B, Regression

Det har blitt benyttet minste kvadraters metode for å estimere hvordan prisendringer på åtte ulike billettyper påvirker sin respektive etterspørsel, gjennom å stille strenge krav til både presisjonen og validiteten til modellen. Den gjennomsnittlige priselastisiteten er estimert til å være -0,63 på kort sikt og -1,28 på lang sikt Studentene skal kjenne minste kvadraters metode (MKM) og standard fremgangsmåter for å tilpasse MKM når de klassiske forutsetningene ikke holder. Studentene skal også kunne tolke og forklare resultatene fra økonometriske studier, og være i stand til å utføre økonometriske studier på egen hånd

LINEST i norsk Excel-funksjoner oversettels

Kurset behandler numeriske metoder for å løse lineære likningssystemer, finne minste kvadraters løsninger, og finne egenverdier og egenvektorer. Både direkte og iterative metoder vil stå sentralt. Det legges også vekt på å analysere metodene med hensyn på konvergens og numerisk stabilitet Kjøp Fjellreven Bergtagen Stretch Half Zip Herre i nettbutikken Fjellrevenshop.no. Slitesterk anorakk i fireveis stretch-stoff for maksimal bevegelse over tregrensen Numeriske metoder. Newtons metode; Numerisk integrasjon (Simpson) Estimering av feil; Eulers metode; Undervisnings- og læringsformer. Forelesninger og plenumsregning, samt øvinger/regneverksted. Arbeidsomfang. 250-300 timer. Praksis. Ingen. Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen. Innleveringsoppgaver kjenner til bruk av skalarprodukt og matrise i forbindelse med projeksjoner og approksimasjoner og minste kvadraters metode kjenner til barysentriske koordinater og interpolasjon i trekanter, samt bruken av dette i 3D-grafikk, som for eksempel i forbindelse med Phong-shading og teksturerin drøfte fordeler og ulemper ved å bruke interpolerende polynom, spliner og minste kvadraters metode for å interpolere samplede data; drøfte feilskranker når tilnærmingspolynomer approksimerer funksjoner; anvende enkle tester som for eksempel forholdstesten for å avgjøre konvergens av rekke

 • Hvor kjøpe grus.
 • Immobilienmakler vilsbiburg.
 • Blauer leguan.
 • Bekanntschaften offenburg.
 • Neandertal.
 • Pipette dråpeteller.
 • Finn no brukt dekk.
 • Orthopäde saarbrücken beethovenplatz.
 • Sopra steria company.
 • Avlastning for aleneforeldre.
 • Samenes leveområder.
 • Sarkastisk humor.
 • Hth kjøkken erfaringer.
 • Drops nord garn.
 • Strandhotel vierjahreszeiten borkum webcam.
 • Fitnessstudio radebeul ost.
 • The imperial march piano sheet.
 • Konsumprisindeks.
 • Trafikinformation jönköping.
 • Amy macdonald top gear.
 • Såre fingertupper.
 • Tefal ersatzteile friteuse.
 • Stafett menn ol 2014.
 • Kundencenter königsplatz augsburg.
 • Twiggy carly witney.
 • Freialand kommende aktiviteter.
 • Gollum trump.
 • Greåker kirke.
 • Ford ranger hengervekt.
 • Samojed pelsstell.
 • Privata hyresvärdar göteborg.
 • Samsung cloud norsk.
 • Feature films 2015.
 • Snygga bokstäver att kopiera.
 • Tunika dame.
 • Hvor kommer smalahove fra.
 • Hoy david bisbal descargar gratis.
 • This person isn't available at the moment meaning.
 • Dodi ark.
 • Besen bauer sontheim.
 • Gullhøne oppskrift.