Home

Den industrielle revolusjon

Portsmouth Block Mills - Wikipedia

Den industrielle revolusjon er den omfattende sosiale, økonomiske og teknologiske forandringen, som ble innledet med utvikling av arbeidseffektiviserende maskineri. I begynnelsen var det snakk om manuelt drevne maskiner, som spinnemaskinen «Spinning Jenny», men utviklingen tok særlig fart etter oppfinnelsen av dampmaskinen, seinere også med elektrisitet og stadig mer automatisert maskineri Norge var lenge et førindustrielt land. Det betyr at industri både sysselsatte få og utgjorde bare en liten del av verdiskapingen. I 1801 var 85-90 prosent av befolkningen i Norge knyttet til jordbruket og mye av bondeøkonomien var basert på selvforsyning. Kommunikasjonene var dårlige og ferdsel til lands var svært tidkrevende

Den første startet rundt 1750 og varte fram til om lag 1850, da den andre industrielle revolusjonen startet. Vi skal likevel ta disse årstallene med en klype salt, da historikerne stadig debatterer avgrensingene av denne perioden Men den industrielle revolusjon påvirket, ja, man kan kanskje gå så langt som til å si at den også drev utviklingen av ideologiske syn på hvordan verden var og hvordan den burde være. Politikken som vokste ut av de nye samfunnsformene skulle få betydning for milliarder av mennesker,.

Den industrielle revolusjonen er navnet på de store endringene som begynte i England fra midten av 1700-tallet med overgangen fra håndverk til fabrikkproduksjon. Den første industrien var knyttet til tekstilproduksjon, og England ble i løpet av forholdsvis kort tid omdannet fra å være et land med hovedsaklig jordbruk som næring, til et land som var sterkt preget av den voksende industrien Den industrielle revolusjon. Den industrielle revolusjonen betydde kort sagt at nye maskiner erstattet muskelkraft i stor grad. På samme måte som i jordbruket, kom det stadig nye oppfinnelser innenfor industrien. En industri som i særlig grad opplevde hva slike oppfinnelser har å si for effektiviteten var tekstilindustrien

Den industrielle revolusjon - Wikipedi

Den industrielle revolusjonen endret hvor folk bosatte seg og hvor de arbeidet. Den førte til at en ny samfunnsklasse vokste fram, arbeiderklassen, og med det en arbeiderbevegelse som kjempet for arbeidernes rettigheter. På disse sidene kan du lese om den industrielle revolusjon; hvorfor den skjedde, hva som skjedde, og hva den har betydd for. Revolusjon i Storbritannia Storstilt masseproduksjon av varer og nye transportmidlet gjorde det mulig å frakte det til markedet. Men industrien skapte problemer. Kullet var ikke en fornybar ressurs og forurensingen var sterk. Allerede på 1700-tallet ser vi starten av problemene vi møter i dag. Typisk for den industrielle revolusjon var fabrikkene arbeidsplasser som kunne ha flere.

den industrielle revolusjon i Norge - Store norske leksiko

Oppgave 2. Den Industrielle Revolusjonen 1. Gjør rede for hovedtrekkene i den industrielle revolusjonen. Den industrielle revolusjonen har sinn grobunn i Storbritannia på omkring 1750. Hvorfor akkurat Storbritannia? Storbritannia hadde forutsetninger de fleste andre land ikke hadde. Kina hadde også alle forutsetninger for industrialisering Det er ingen tvil om at den moderne industrielle revolusjon først startet i Storbritannia. Men hvorfor startet den akkurat der, i en befolkning som med sine 5,77 millioner i 1751 var betydelig mindre i størrelse enn Frankrikes nærmere 25 millioner, Spanias 9 millioner og de tyske småstatenes drøye Den andre industrielle revolusjonen (1870-1970) Kom av en omforming av den industrielle sektoren på 1870-tallet, særlig i USA, Tyskland, Japan, og etter hvert flere land. Englands industrielle revolusjon, altså bærekraftig økonomisk vekst gjorde inntrykk på andre land og spredte seg

Historie Vg2 og Vg3 - Den industrielle revolusjonen - NDL

 1. Den industrielle revolusjonen. Kort og greit om den industrielle revolusjon. Sjanger Temaoppgave Språkform Bokmål Lastet opp 17.06.2000 Tema Industri. Det startet omkring på 1700- tallet i Storbritannia. Britene fant opp maskiner som kunne produsere.
 2. Den andre industrielle revolusjon Den andre industrielle revolusjonen er navnet på alle endringene som skjedde i perioden fra 1871 til 1914. Industri 4.0 - den fjerde industrielle revolusjon Industri 4.0 betegner den fjerde industrielle revolusjonen, hvor industri, produksjon, verdikjeden digitaliseres og integreres til en dynamisk enhet
 3. Den første industrielle revolusjonen (1784) involverte vann og damp for å drive maskiner. Den andre (1870) involverte elektrisk strøm og masseproduksjon. Den tredje (1969) involverte elektroniske løsninger. Den fjerde (nå) bygger på den tredje, men går videre med roboter, automatisering, og nye forretningsmodeller
 4. Industrialiseringen i Norge omfatter tiden fra omtrent 1850 og fram til 1900 i en periode der det norske samfunn forandret seg drastisk innen urbanisering, utvandring, industrialisering, utvikling innen jordbruk og en rekke sosiale felter. Perioden er gjerne assosiert med dikteren Inge Krokanns begrep «det store hamskiftet», i tiden som gjerne plasseres rundt 1850
 5. Den industrielle revolusjonen Hva var bakgrunnen for den industrielle revolusjon, og hvorfor begynte den nettopp i Storbritannia? Dette spørsmålet blir stilt i dette kapittelet, og dere kan svare på det gjennom arbeids- og test-deg-selv-oppgavene i menyen til venstre
 6. Anbefalt litteratur. Fritz Hodne & Ola Honningdal Grytten, Norsk økonomi i det 19. århundre, Bergen 2000 Fritz Hodne & Ola Honningdal Grytten, Norsk økonomi i det tyvende århundre, Bergen 2002 Jan Eivind Myhre, Norsk historie 1814-1905: å byggje ein stat og skape ein nasjon, Oslo 2015 Francis Sejersted, «En teori om den økonomiske og teknologiske utviklingen i Norge i det nittende.
 7. Den industrielle revolusjon Frem til slutten av 1700-tallet var muskelkraft den mest brukte energikilden i framstilling av ulike varer. Mot slutten av 1800-tallet var maskiner i fabrikkene nesten enerådende i vareproduksjon

I forkant av Den Industrielle Revolusjon, opplevde man at befolkningen stadig ble eldre. Dette betydde mer arbeidskraft, som kunne benyttes i store nye fabrikker. I tidligere tider med epidemier og pester, var det et problem med å finne nok arbeidskraft til å bemanne fabrikkene. Skip to footer Den industrielle revolusjonen førte dessuten til at det omkring fabrikkene bosatte seg arbeidere som ikke selv produserte mat og andre livsnødvendige varer. Bøndene gikk over til å selge jordbruksproduktene sine til arbeiderne og råstoff til fabrikkene, mens de kjøpte industrielt fremstilte varer som klær og landbruksredskaper Den industrielle revolusjon blir med det overgangen fra husholdningsøkonomi til industrisamfunn som fant sted i Europa fra tidlig på 1800-tallet. Vi må så vite hvilke betingelser som må være opptatt for at et land skal bli industrialisert. Ressurser Råvarer til produksjonen Tony Robinson presenterer noen av de verste jobbene fra den industrielle revolusjonen. Lytt til kapittelet. Viktige begreper. Bessemerprosessen Metode for å fjerne karbon fra jernmalm. Gjorde stålet mye sterkere; enclosure innhegnet område; entreprenør gründer; person som. Etter den industrielle revolusjon økte verdens forbruk av energi, og mye av forbruket har i dag fossil opprinnelse. Norge ble fra 1970-tallet en oljenasjon. Ekofisk-feltet med reservoir av olje og gass var det første feltet på norsk sokkel som kom i produksjon. Foto: BoH/CC BY-SA 3.0 En kjønnsrevolusjon Artikler

Den industrielle revolusjon - Mennesket

Den andre industrielle revolusjon Industrialiseringa etter 1870 blir gjerne kalt den andre industrielle revolusjon. Grunnen til dette er de store forandringene som skjedde i forhold til industrialiseringens barndom Begrepet «den industrielle revolusjon» brukes om de endringene i økonomien og samfunnet som begynte i Storbritannia på 17- og 1800-tallet, og som senere er spredt til store deler av verden. Den grunnleggende endringen var at mye av produksjonen av varer gikk fra å skje i små enheter, for eksempel på hver enkelt gård, til å finne sted i store fabrikker og industrianlegg Den industrielle revolusjon. Begrepsbank Ressurser til kapitlet. Til Den industrielle revolusjon. Industribyen Manchester. Bruk lenken under til å svare på oppgavene. 1. Hvilken betydning hadde byen Manchester under den industrielle revolusjonen? 2. Hvordan påvirket. Den fjerde industrielle revolusjonen vil kunne få økonomer og samfunnsvitere til å måtte tenke helt annerledes og nytt. Hvordan skal man lønne mennesker, hva skal de gjøre og vil det nye systemet føre til enda større ulikheter i samfunnet. Men ikke bare lavtlønnede vil bli skadelidende av effektiviseringen Den industrielle revolusjonen endret måten på hvordan folk reiste og hvordan varer ble transportert. Før den industrielle revolusjon var transporten avhengig av hester som dro en vogn og av båter. Det å reise gikk sakte og var vanskelig. Det kunne ta måneder å reise over til USA fra Europa i begynnelsen av 1800-tallet. 52

Den andre store teknologiske revolusjonen lever vi i dag i etterdønningene av, nemlig den industrielle revolusjon. Denne tok til på 1700-tallet i Storbritannia med oppfinnelsen av Spinning Jenny og dampmaskinen, spredte seg til resten av Europa samt Nord-Amerika på 1800-tallet, og resten av verden på 1900-tallet En temaside om den industrielle revolusjonen med lenker og bilder. Den industrielle revolusjon. Les artikkel; Bilde I motsetning til tidligere, vil den fjerde industrielle revolusjon skje i rekordfart og vil med kombinasjonen av hurtig utvikling og økt globalisering, gi muligheter vi aldri har sett tidligere. Hvordan skal virksomhetene bli klare for en ny hverdag. Det er ingen tvil om den fjerde industrielle revolusjonen vil bringe med seg store endringer

Den industrielle revolusjon - Kildenet

Den industrielle revolusjon skjer NÅ. En ny, industriell revolusjon feier over oss - uten at de fleste av oss skjønner noe som helst. Det foregår i det stille, men kraften i det som skjer kan bli stor Den første industrielle revolusjon kom etter introduksjonen av dampkraft i 1770, den andre med elektrisitet i 1870 og den tredje med IT og elektronikk i 1970. Nå er vi midt i den fjerde industrielle revolusjonen hvor digitale teknologier smelter sammen med fysiske, biologiske og økonomiske systemer

Og den teknologien vi har tilgjengelig i dag er 300 ganger mer kraftfull enn ved den industrielle revolusjon. Det betyr at det politiske og økonomiske systemet nå utsettes for en kraft som er 3000 ganger sterkere enn den industrielle revolusjon. Dette forklarer den frykten som verden opplever Fordeler og ulemper av Den Industrielle Revolusjon Dette medførte en endring i livsstil og teknologi. Siden det var så mange arbeidere fikk folk kortere arbeidstid. Mye av arbeidet var veldig slitsomt og skadelig før de fikk maskiner, nå gjorde maskinene det hardeste arbeidet I begynnelsen av den industrielle revolusjon ble maskinene drevet av vannkraft - dampmaskinen var ennå temmelig ineffektiv og trengte forbedringer. Fabrikker som Lowdham Mill var bygd over en elv som drev et skovlhjul. Det var knapt med arbeidskraft i den engelske provinsen - et problem fabrikkeierne løste ved å hente arbeidskraft utenfra

Den industrielle revolusjon (sammendrag) - Daria

DEN INDUSTRIELLE REVOLUSJON. Industri, det vil si bruk av maskiner noe som gjør at vi får masseproduksjon; Vi får en rask vekst i vareproduksjon og handel, jordbruk og tjenestenæringer. Vi får nye sosiale grupper og samfunnsklasse Hovedforskjell - Første mot andre industrielle revolusjon De Hovedforskjellen mellom første og andre industrielle revolusjon er at den første industrielle revolusjonen var sentrert om tekstiler, dampkraft og jern, mens den andre var sentrert om stål, jernbaner, petroleum, kjemikalier og elektrisitet. Første og andre industrielle revolusjoner kan betraktes som vendepunktene i utviklingen. - Regjeringen vil prioritere tiltak som fremmer verdiskaping og økt produktivitet. Offentlige reguleringer må være hensiktsmessige, samtidig som de i stor grad bør være felles for alle aktører, sa finansminister Siv Jensen i sitt innlegg på IKT-Norges konferanse om den fjerde industrielle revolusjon 12. april 2016 Den første store industribyen var Manchester. Den industrielle revolusjonen startet i tekstilindustrien. Befolkningen i Storbritannia økte, og folk flest trengte billige klær. Dette skapte et marked. Råvarene bomull hentet britene fra koloniene. Rokkene og vevstolen som ble brukt var ikke effektive nok

Den industrielle revolusjon og effektivisering av landbruket på midten av 1800-tallet førte til at folk strømmet fra landsbygda til byene for å skaffe seg nytt arbeid, og prøve lykken der. Den industrielle revolusjon Den industrielle revolusjon» er et uttrykk som brukes for å beskrive forandringene i det britiske samfunnet i tiden ca. 1760-1830. Det gjelder store og små forandringer - sosiale, politiske, teknologiske og kulturelle - som til sammen revolusjonerte Storbritannia

Den industrielle revolusjon - Mæla ungdomsskol

Den industrielle revolusjon - Studieweb

 1. Oppgaver til den industrielle revolusjon, fra kapittel 1 i læreboka Tidslinjer 2. Oppgavene omhandler blant annet dampmaskinen, konsekvenser til industrialis..
 2. Learn den industrielle revolusjonen with free interactive flashcards. Choose from 340 different sets of den industrielle revolusjonen flashcards on Quizlet
 3. Under og like etter den franske revolusjon ble de store hospitalene i Paris omorganisert og medisinerutdanningen ble knyttet tettere til hospitalene. Et resultat var den såkalte «Parisermedisinen», som bygget på undervisning i sykehusavdelingene og anatomiske undersøkelser gjennom disseksjon: å studere medisin kom nå til å bety å lære å lukte, å høre, å smake og å kjenne på sykdom
 4. 4 Dampmaskinen var den viktigaste oppfinninga under den industrielle revolusjonen. 5 Dei viktigaste grunnane til at den industrielle revolusjonen kom i Storbritannia, var at. landet hadde jern og kol, at matproduksjonen auka på 1600- og 1700-talet, at mange. hadde ein kapitalistisk tankegang, og at det britiske samfunnet var tolerant og ope fo
 5. 2.7 Den industrielle revolusjon Sort Method: Default sort order Alphabetical (ascending) Alphabetical (descending) Number sort (ascending) Number sort (descending) Creation time (ascending) Creation time (descending) Update time (ascending) Update time (descending) Size (ascending) Size (descending) Vie
 6. Barn Mange barn arbeidet på fabrikkene under den industrielle revolusjonen. De hadde små og myke fingre, som kom lett til i maskineriet i spinnemaskinene. Et annet sted det jobbet mange barn, var gruvene. De store, nye maskinene som ble lagd og tatt i bruk under den industrielle revolusjonen var laget av jern
 7. Kapittel 10: Den industrielle revolusjonen 1. Begrepet industriell revolusjon innebærer en omveltning i produksjonsmetodene fra håndkraft til maskinkraft. 2. Spinnemaskin, dampmaskin og jernbane er maskiner som ble viktige i den tidlige industrialiseringen. 3

Den industrielle revolusjon - Hovedtrekk - Studienett

Hvorfor startet den industrielle revolusjon i Storbritannia

Den industrielle revolusjonen nådde få land utenfor Europa før 1914. Noen få land hadde begynt sine første skritt, det fremste eksemplet er Japan. Det den industrielle revolusjonen derimot gjorde var å for alvor etablere en verdensøkonomi ved at råvarer ble hentet fra hele verden, og tilbake ble varer solgt SELV OM SEKULÆR humanisme eller livssynshumanisme er en ung «isme» historisk sett, har den tatt opp i seg noen sentrale ideer fra epoker helt tilbake til renessansen og antikken. Disse tidligere epoker utgjør dermed inspirasjonskilder vi må kjenne til for bedre å forstå livssynshumanismens idégrunnlag. Én slik inspirasjonskilde er den vitenskapelige revolusjon som skjedde i det. Cathrine Ulrikson . Revolusjon (fra latin revolutio, omveltning) er et begrep som betegner vesentlig forandring og som brukes i mange ulike sammenhenger.Man kan for eksempel snakke om den industrielle revolusjon eller at en ny type oppfinnelse er revolusjonerende

De tre industrielle revolusjonene - Bedriften BI Sammendra

Noe er sågar kommersialisert og allerede på markedet. Felles for den medisinske teknologien er at den krever teamarbeid — der hver enkelt teamarbeiders kompetanse er like viktig. — I fremtiden er det teknikken som vil stå i sentrum, ikke den gamle håndverkeren, tror Fosse. — Vi er midt inne i «den industrielle revolusjonen» i medisinen Under den industrielle revolusjonen Under den industrielle revolusjonen Barnearbeid anno 2016 Utdrag fra et avhør av Matthew Crabtree, 22 år gammel, i 1831 8 mest utbredte former for slavearbeid: - Salg av barn - Seksuell utnytting - Bundet barnearbeid - Tvangsarbeid Den økonomiske liberalismen og den industrielle revolusjon skapte uro. Mange plasser gikk befolkningen til angrep på maskinene. De mente at maskinene utgjorde farlig konkurranse mot vanlige arbeidere. I 1812 vedtok parlamentet en radikal lov. Den sa at maskinstormere kunne straffes til døden og noen av lederne ble henrettet. Hva var New Poor La Dette delvis interaktive undervisningsopplegget inneholder en læringsaktivitet om den industrielle revolusjon på Rjukan og Notodden i Norge. Aktivitetens læringsmål er å gi elevene kunnskap om Rjukan og Notoddens industriarv, den andre industrielle revolusjon i Norge og UNESCO, og gi elevene trening i å reflektere rundt Norges framvekst som en moderne nasjon En revolusjon betyr en stor forandring som skjer fort. Industri betyr å lage (produsere) varer i fabrikker med maskiner. For cirka 250 år siden kom de første maskinene og de første fabrikkene. Dette skjedde først i Storbritannia. Etterpå kom det fabrikker i andre land i Europa og i USA. Innhold - Den Industrielle Revolusjon

Forstå betydningen av de industrielle revolusjoner; Kjenne til årsaker, konsekvenser og kjennetegn til de tre industrielle revolusjonene; Kunnskap om bedriftens utvikling og rolle under de tre industrielle revolusjonene. SENTRALE ÅRSTALL. 1770-1780: Den første industrielle revolusjonen i England. Spredte seg som en bølge østover Europa Den industrielle revolution var en periode fra omkring 1760 til et tidspunkt mellem 1820 og 1840, hvor store ændringer inden for landbrug, masseproduktion, minedrift og transport havde en dybtgående betydning for socioøkonomiske og kulturelle forhold i Storbritannien.Ændringerne spredte sig senere til hele Europa, Nordamerika og til sidst til resten af verden Storbritannia opplevde denne strukturelle endringen rundt 1800, der den industrielle revolusjon (1760-1830) etablerte landet som verdens første industrialiserte nasjon. Industrialiseringsprosessen fortsatte, ujevnt og ofte sakte, og endret og beriket først andre europeiske og deretter utenomeuropeiske samfunn Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen. Grunnlegger og leder av World Economic Forum, Klaus Schwab er overbevist om at vi er i startfasen av en revolusjon som vil elementært endre vår levemåte, hvordan vi arbeider og forholder oss til hverandre.Han snakker om en «fjerde industrielle revolusjon» - et paradigme som vil treffe oss som en tsunami, uansett om vi vil eller ikke Den første industrielle revolusjonen (1784) involverte vann og damp for å drive maskiner. Den andre (1870) involverte elektrisk strøm og masse-produksjon. Den tredje (1969) involverte elektroniske løsninger. Den fjerde (nå) bygger på den tredje, men går videre med roboter, automatisering, og nye forretningsmodeller

Samtidig førte den industrielle revolusjonen at h åndverkere ble mindre etterspurt på grunn av de nye maskinene. I noen områder ble vann nesten umulig å oppdrive og det var veldig dårlig hyggene på grunn av tettheten. Byene var ikke forbredt til den store tettheten og befolkningsveksten i byene. Det var lange arbeidsdager Vi søker en kommersiell og operativ teamleder for nytt Business Management Team Malling & Co Forvaltning AS • Vika, Osl Forklar årsaker til at den industrielle revolusjon startet. Les s.22-29 og 110-111 og lag en oversikt over positive og negative virkninger av industrialiseringen. Ekstra for de som sikter mot minst en 5er: Les igjennom kildene på s. 91-92 Under den industrielle revolusjonen økte folketallet drastisk. Etter 1750 sank dødeligheten, og befolkningen steg voldsomt uten tilbakefall. Kopper var den sykdommen som tok livet av flest mennesker. I 1796 kom koppevaksinen, som etter hvert førte til at mange barn ble reddet fra en tidlig død. Den økonomiske veksten førte til bedre.

Den fjerde industrielle revolusjon: En ny form for kapitalisme for toppledere? Industri 4.0 Readiness Report 2020 20. januar la Deloitte Global frem sin tredje årlige rapport om endringsevne på WEF i Davos, en rapport som undersøker skjæringspunktet mellom endringsevne og ansvar, og hvordan ledere gjør avveininger i overgangen til den fjerde industrielle revolusjon (4IR) Den amerikanske og engelske kapitalismen utviklet seg forskjellig i løpet av den andre industrielle revolusjon. Det ligger mange faktorer til grunn for denne utviklingen, men man kan si at Storbritannia ikke hadde en tilstrekkelig viril og omstillingsdyktig elite da de økonomiske utfordringene kom fra USA og Tyskland i denne perioden Den tredje industrielle revolusjonen kommer, og Norge må droppe fossile brensler og gå for en grønnere fremtid basert på fornybar energi, bildeling og supereffektive boliger. - Norges velstand og suksess de siste 40 årene er basert på oljen, men nå er det tid for å endre dette, sier visjonæren og tenkeren Jeremy Rifkin Den industrielle revolusjonen; Den industrielle revolusjonen. Opplegget omhandler arbeidskårene til tekstilindustriarbeidere i dag og drar paralleller både til den industrielle revolusjon i Storbritannia og arbeidsvilkår i tekstilindustrien i Norge og på Berger for mer enn 100 år siden Den industrielle revolusjonen er ei nemning på omfattande samfunnsmessige og teknologiske endringar som starta i Storbritannia i byrjinga av 1750-talet.Bruk av omgrepet revolusjon har vorte kritisert, då dette var ein langsam prosess, og nokon revolusjon var det eigentleg ikkje tale om. Prosessen hang i England saman med enclosure movement, privatiseringa av allmenningsrettane som gjorde at.

Den industrielle revolusjon

Den industrielle revolusjonen. 1. Se filmen 2. Oppgave 1 3. Oppgave 2 4. Oppsummering. Oppsummering: Den industrielle revolusjonen. Oppgave 1. Hvorfor var kull viktig for den industrielle revolusjonen? Oppgave 2. Hva brukte menneskene som drivkrefter før. Fabrikker i begynnelsen av den industrielle revolusjon Den industrielle revolusjonen skjedde under det 18. og 19. århundre, og forvandlet landlig, agrar samfunn i Europa og Amerika i industrielle og urbane samfunn. Før den industrielle revolusjon, folk utført mest produksjon i hjemmene sine med håndverk Den femte industrielle revolusjon Gjenvinning av elektrisk og elektronisk avfall: Nordmenn har trolig nærmere ti millioner brukte mobiler som støver ned i norske hjem Den industrielle revolusjonen. Klikk på et tall i kryssordet for å se nøkkelsetningen. Hvis du står fast, kan du klikke p Hjelp. Den ledende tekstilprodusent i verden på 1700-tallet: 20. En del av det engelske Parlamentet: 22. Utførte nesten all arbeid i førindustriell tid

Den industrielle revolusjonen forbindes ofte med mekanisering og effektivisering av samfunnet, men det er langt mer den industrielle revolusjonen brakte med seg. Bildet under inneholder aspekter man assosierer med ordet industri, men om man studerer maleriet mer ømfintlig ser man flere ting man kan knytte opp til revolusjon også Den industrielle revolusjonen, nå også kjent som den første industrielle revolusjonen, var overgangen til nye produksjonsprosesser i Europa og USA, i perioden fra rundt 1760 til en gang mellom 1820 og 1840.Denne overgangen inkluderte å gå fra håndproduksjonsmetoder til maskiner, nye kjemiske produksjonsprosesser og jernproduksjonsprosesser, økende bruk av dampkraft og vannkraft. Hva er en revolusjon? 100. The Rocket. Hva het lokomotivet som George Stephenson vant med i en fartskonkurranse mellom Liverpool og Manchester? 100. Fordi britene hogde ned nesten all skogen sin under den industrielle revolusjonen. Hvorfor har England så lite skog? 200 Den industrielle revolusjon 1. MÅL: • vite hva den industrielle revolusjonen var og hvilke endringer den førte med seg, både i samfunnet og teknologisk • skape en historie om en person som levde under den industrielle revolusjon Den industrielle revolusjonen hadde dyptgripende effekter på samfunnet. Den førte til økt økonomisk vekst. Rundt 1850 produserte britene åtte ganger så mye jern, fem ganger så mye kull og seks ganger så mye tekstiler som de hadde gjort 50 år tidligere

Gruppearbeid der elevene gjennom en tenkt samtale mellom representanter fra ulike sosiale lag skal bli bevisste på at det finnes ulike syn på den industrielle revolusjon. Omfang: ca. 60 minutter. Undervisningsoppleggene finner du i Perspektiver Smartbok og i Perspektiver Ressursbank. Filmklipp: Omvendt undervisning: «To revolusjoner Unike Fakta om den industrielle revolusjon Når folk tenker på arven fra den industrielle revolusjon, barnearbeid lover og fremveksten av middelklassen vanligvis kommer til hjernen. Den industrielle revolusjon påvirket endring på flere områder enn disse. Fra litteratur til borgerkrig, den ind PLUSS: Var en avgjørende forutsetning for hele den industrielle revolusjon. MINUS: Dampmaskinen var kanskje banebrytende, men den blir ikke brukt i stort omfang i dag. Vis mer Vis mindre 9. Penger. Oppfunnet ca. 3000 f.Kr. PLUSS: Avløste den tungvinte naturaløkonomien og gjorde handel med varer enkelt. MINUS:. Den første industrielle revolusjonen handlet om å ta i bruk mekanikk, damp og annet til å effektivisere arbeidsprosesser. Den andre industrielle revolusjonen handlet om å øke produktiviteten i form av elektrisitet, masseproduksjon etc. Den tredje industrielle revolusjonen handlet primært om å automatisere enkeltstående prosesser ved bruk av mekaniske installasjoner og mer datakraft

Tema: Den industrielle revolusjon Problemstilling: Hvorfor startet den industrielle revolusjonen i Storbritannia? Årsak: • Begrunnelse: Årsak: • Begrunnelse: Årsak: • Begrunnelse: Argumenter: inger em er Argumenter: er ekst ektiv oduksjon makt Argumenter:ibusjon or op dialogduker_kap8_b Den franske revolusjon dialogduker_kap8_c Den amerikanske revolusjon dialogduker_kap8_d Den industrielle revolusjon dialogduker_kap9 Nasjonsbygging og vekst dialogduker_kap9_b 1884-1905 dialogduker_kap10 Imperialismen dialogduker_kap11 Første verdenskrig dialogduker_kap12 Den russiske revolusjon dialogduker_kap14 Andre.

Den industrielle revolusjonen - Daria

Dette er en quiz til kapitellet (kap 2) om den industrielle revolusjonen og den klassiske kapitalismen side 44-6 Created Date: 5/31/2017 9:10:39 P Den fjerde industrielle revolusjonen. Begrepet inntar de aller fleste industrikonferanser i disse dager. Men hva ER egentlig denne revolusjonen, og hvorfor bør vi alle bry oss om den? Og - følger energi-revolusjonen hakk i hæl? Den fjerde industrielle revolusjonen - eller Industri 4.0? Eller er det egentlig den tredje industrielle revolusjonen

Den første industrielle revolusjon - eStudie

Den industrielle revolusjonen fant sted i et samfunn hvor det var en rask folkevekst, som et resultat av lavere dødstall og en økt levealder. Når det ikke lenger er en stor sannsynlighet for at flertallet av et ektepars barn dør blir familiene større Den mest åpenbare konsekvensen av den industrielle revolusjon var institusjonen av maskinen, noe som lettet arbeidet med menneskelig arbeidskraft, og i noen tilfeller, for å erstatte. Liste over årsaker til den industrielle revolusjonen. Årsakene til den industrielle revolusjonen kan ses fra et økonomisk, sosialt og teknologisk synspunkt DEBATT Debatt: E-helse Den fjerde industrielle revolusjonen E-helse vil endre norsk helsetjeneste for alltid. Med tydelig politisk lederskap blir det til det bedre

Slik blir den 4. industrielle revolusjon - Agenda Magasi

Industrialiseringen i Norge - Wikipedi

nb Den første industrielle revolusjon, som begynte på 1700-tallet, gikk opp i den andre industrielle revolusjon en gang rundt 1850 da den teknologiske og økonomiske utvikling fikk særlig framdrift med utviklingen av damip, jernbaner, og senere på 1800-tallet med forbrenningsmotoren og elektrisk kraft Sjekk den industrielle revolusjon oversettelser til Polsk. Se gjennom eksempler på den industrielle revolusjon oversettelse i setninger, lytt til uttale og lær grammatikk Den femte industrielle revolusjonen mars 22, 2019 / i Aktuelt, EE-avfall, Gjenvinning, Sirkulærøkonomi / av Simen Berg. Hvert år skapes elektrisk og elektronisk avfall til en verdi av 62 milliarder dollar. Norge har unike muligheter i det som blir en global vekstnæring, skriver vår adm.dir. Stig Ervik i Teknisk Ukeblad Undervisningsopplegg 1: Den industrielle revolusjon Rammer og arbeidsmåter: Datamaskin med tekstbehandler og/eller presentasjonsprogram, tilgang til Internett. Aktivitet: Elevene skal lage en infographic hvor de med tekst og grafikk viser utviklingen av den industrielle revolusjon - fra endringer i jordbruket, til ny teknologi (spinnemaskin, dampmaskin, samlebånd osv) og samfunnsmessige.

Kapittel: Den industrielle revolusjonen Porta

Den industrielle revolusjon Lærerveiledning Om omvisningen Målgruppe: 8.-10.Trinn Fagområde: Samfunnsfag Antall: Maks. 30 eleverVarighet: 55 minutter På 1800-tallet skjedde store teknologiske og samfunnsmessige.. Den russiske revolusjon i 1917 var ikke én revolusjon - det var fem revolusjoner. På det sosiale plan, kan vi si, var det snakk om tre revolusjoner: en arbeiderrevolusjon, en bonderevolusjon og en soldatrevolusjon. Disse tre revolusjonene var spesifikke, men filtret seg også sammen Arbeiderklassen, mellom to og tre millioner i 1914, levde under forhold som var typiske for en tidlig fase av den industrielle revolusjon - lav lønn, lange arbeidsdager, elendige boforhold, minimal utdannelse og mangel på sikkerhet i tilfelle arbeidsulykker, sykdom eller arbeidsløshet. Det harde disiplinsystemet i fabrikkene var særlig hatet

Revolusjonen av arbeid – Et viktig tema i Europas"I SELL HERE, SIR, WHAT ALL THE WORLD DESIRES TO HAVEThe Industrial Revolution as an Antithesis to Romantictesla's colorado springs lab in colorado springs : nikola
 • Gipsplater byggmax.
 • Giftigste wasserschlange der welt.
 • Østerriksk matkultur.
 • Hvor lenge holder en åpnet rødvin kartong.
 • Fluor 18 halveringstid.
 • Sas julekalender.
 • Brun bitter kykkeliky.
 • Satisfaga.
 • Kaniner till salu.
 • Wiki taksonomi.
 • Hva er assimilering.
 • South states during the civil war.
 • Honore de balzac.
 • Physalia physalis.
 • Kalender med uker 2017.
 • Stafett menn ol 2014.
 • Hva er biomasse og bioenergi.
 • Esha medisin.
 • Norges første jernbane.
 • Landskapsarkitekt bergen utdanning.
 • Side om side vinsmaking.
 • Www link de.
 • Spiff nordea.
 • Lyd av grevling.
 • Hummer bil pris.
 • 8 korstog.
 • Rains logo.
 • Halsbetennelse som kommer tilbake.
 • Drikkeflaske glass barn.
 • Spise talkum.
 • Øvelseskjøring buss.
 • Smerter i kneet ved hvile.
 • Mambo gleisdorf fotos.
 • Støttemur trondheim.
 • Pia sensor lillestrøm.
 • Deutsche bahn connect gmbh adresse.
 • Sopra steria company.
 • Hvordan filetere fisk punktvis.
 • Steffys oberhausen flash.
 • Iso file mounter.
 • Evisa kenay.